”Jag blan­dar gam­malt med nytt”

Em­my Frisk fix­ar smar­ta lös­ning­ar så att lil­la et­tan i cen­tra­la Eskjö känns stor och luf­tig.

Leva & Bo - - Läsarhemmet - Be­rät­tat för KRISTI­NA ARVLINE

UN­DER VÅ­REN 2014 läs­te jag att de skul­le gö­ra om Små­landsTid­ning­ens kon­tor till lä­gen­he­ter. Hu­set lig­ger pre­cis vid sto­ra tor­get, bred­vid Ek­sjö stads­ho­tell. Jag tänk­te att det skul­le pas­sa mig fint att bo där. Och jag lyc­ka­des nor­pa åt mig en av lä­gen­he­ter­na. All­de­les ny! En et­ta på 39 kvadrat­me­ter med so­val­kov.

Det bäs­ta med lä­gen­he­ten är de sto­ra fönst­ren och att det är högt i tak. Dess­utom har jag pla­ce­rat mi­na två speg­lar så att de lu­rar ögat litegrann, så att lä­gen­he­ten känns mer rym­lig.

All­tid när det hand­lar om att fixa hem­ma tän­ker jag mest vitt. Jag har ett stort in­tres­se för att ska­pa, går på käns­la och blan­dar gär­na gam­malt med nytt.

JAG VILL ATT mitt hem ska präglas av li­vet, som jag vill att det ska va­ra. Ljust, öp­pet och sam­ti­digt tryggt och my­sigt. Mitt hem är min fristad. Det är ba­ra mitt, men all­tid öp­pet för den som ring­er på dör­ren!

Kaf­fe­bryg­ga­ren är näs­tan all­tid på, min mu­sik ock­så. Jag har ing­en tv. Den skul­le ba­ra stjä­la fo­kus från per­so­ner­na som jag um­gås med, och när jag är en­sam tyc­ker jag om att lä­sa böc­ker.

Nu har jag bott här i ett år och tän­ker stan­na ett bra tag och fort­sät­ta att fixa och pyss­la.

Det bäs­ta med att in­re­da är att det ald­rig tar slut. Även om jag bor på en li­ten yta finns det myc­ket att gö­ra. Det pas­sar mig bra.

”Jag går på käns­la”

Em­my Frisk, 21. Lä­gen­het på 39 kvadrat­me­ter i Ek­sjö i Små­land.

Det bäs­ta med hem­met:

Tak­höj­den och de sto­ra fönst­ren.

Instagram:

@em­myfrisks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.