PRE­NU­ME­RE­RA!

Leva & Bo - - Redaktören -

Vill du pre­nu­me­re­ra el­ler har du frå­gor om din pre­nu­me­ra­tion? Ring 0770-45 71 95 el­ler gå in på

www.le­va­bo.pren­ser­vice.se

Allt re­dak­tio­nellt ma­te­ri­al lag­ras di­gi­talt. Ma­te­ri­al lag­ras/an­vänds ock­så av Retri­e­ver, Press­text och TT Ny­hets­by­årn. AB Kvälls­tid­ning­en Ex­pres­sen äger rätt att pub­li­ce­ra ma­te­ri­a­let oav­sett dis­tri­bu­tions­form, så­väl i tryckt som i di­gi­tal form. För det­ta ut­går ing­en ex­tra er­sätt­ning. Det­ta in­ne­fat­tar – för­u­tom vå­ra oli­ka ­ma­ga­sin – bland an­nat tid­ning­en Ex­pres­sen med edi­tio­ner­na GT och Kvälls­pos­ten, dess bi­la­gor och tilläggs­pro­duk­ter lik­som vå­ra oli­ka ka­na­ler och platt­for­mar. Det­ta in­ne­fat­tar även ar­kiv och even­tu­el­la sam­ar­bets­pro­jekt med and­ra dags­tid­ning­ar och me­di­er. Den som sän­der ma­te­ri­al till tid­ning­en an­ses med­ge ovanstå­en­de vill­kor. Bon­ni­er AB (där LE­VA & BO in­går) äger ett ge­men­samt re­gis­ter över kon­cer­nens kun­der. Re­gist­ret in­ne­hål­ler namn, per­son­num­mer, adress/te­le­a­dress, le­ve­ransoch be­tal­nings- och in­köps­upp­gif­ter om di­na pro­duk­ter. Till di­na grund­läg­gan­de upp­gif­ter på­förs om­rå­des­ba­se­ra­de och sta­tis­tiskt be­räk­na­de pro­fi­ler med ut­gångs­punkt från din bo­stads­a­dress. Pro­fil­fak­to­rer för ­om­rå­det är ut­bild­ning, ci­vil­stånd, ål­der, bo­en­de­form och bo­stads­or­tens lä­ge, in­komst­ni­vå, an­tal barn, ­resva­nor och livs­stil. Upp­gif­ter­na in­sam­las från dig, ge­nom di­na in­köp, el­ler från an­nan käl­la, t.ex. från of­fent­ligt till­gäng­li­ga re­gis­ter och da­ta­ba­ser. Upp­gif­ter­na an­vänds av fö­re­ta­gen in­om Bon­ni­er för ­fak­tu­re­ring, le­ve­rans av pro­duk­ter, m.m., och som un­der­lag för sta­tistik och mark­nads­fö­ring. Upp­gif­ter­na ana­ly­se­ras och grup­pe­ras in­för ur­val, pri­o­ri­te­ring och pla­ne­ring av ­kon­tak­ter med dig. Mark­nads­fö­ring kan ske via post, te­le­fon, el­ler på an­nat sätt (e-post och sms an­vänds en­dast i be­fint­lig re­la­tion el­ler ef­ter ­sam­tyc­ke). Di­na per­son­upp­gif­ter kan läm­nas ut till sa­m­ar­bets­part­ners ut­an­för ­Bon­ni­er­kon­cer­nen. Per­son­upp­gif­ter spa­ras un­der den tid du har en ­på­gåen­de pre­nu­me­ra­tion (med­lem­skap) och för en tid där­ef­ter då du kan ut­nytt­ja för­de­lar­na med att va­ra kund hos Bon­ni­ers. Vå­ra kun­der väl­jer of­ta att till för­del­ak­ti­ga vill­kor teck­na sig för nya en­ga­ge­mang ef­ter en tids up­pe­håll. Om du vill av­slu­ta kund­re­la­tio­nen helt ef­ter en ak­tiv pre­nu­me­ra­tions- el­ler med­lems­pe­ri­od är vi tack­sam­ma om du ­med­de­lar det­ta så att vi kan ra­de­ra di­na upp­gif­ter. Du har rätt att skrift­li­gen ut­an kost­nad be­gä­ra ett ­re­gis­terut­drag el­ler rät­tel­se/ra­de­ring av even­tu­ellt ­fel­ak­ti­ga upp­gif­ter om dig. Du kan ock­så spär­ra ­upp­gif­ter­na mot mark­nads­fö­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.