”Det känns näs­tan som att man har ett li­tet my­sigt lant­stäl­le mitt in­ne i Stock­holm”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

EM­MA OCH MAX­I­MI­LI­AN bor i en ny­re­no­ve­rad lä­gen­het vid Bergsunds strand i Hornstull. – Av de tre stäl­len som vi har bott på i Stock­holm är det här vårt ab­so­lu­ta fa­vo­rit­om­rå­de, sä­ger Em­ma.

– När­he­ten till vatt­net är oslag­bart! Att på någ­ra mi­nu­ter kun­na gå ner och ta ett mor­gon­dopp i Tan­tolun­den, på Rei­mers­hol­me el­ler Lång­hol­men är verk­li­gen en lyx när man bor i in­nersta­den. Det känns näs­tan som att man har ett li­tet my­sigt lant­stäl­le mitt in­ne i Stock­holm. Bå­de Em­ma och Max­i­mi­li­an nju­ter av om­rå­det. – Vi är li­ka gla­da för lä­get året om. På som­ma­ren kan man ta en löprun­da och se­dan ett dopp i Mä­la­ren och på hös­ten och vin­tern går man långa pro­me­na­der i so­len.

De bor strax in­till stor­stads­pul­sen i Hornstull och har nä­ra till re­stau­rang­er, ba­rer och bu­ti­ker.

– Vi har även nä­ra till tun­nel­ba­nan, buss­lin­jer och flyg­bus­sar­na som går di­rekt till Ar­lan­da – per­fekt när man le­ver ut­an bil.

LÄ­GEN­HE­TEN ÄR LJUS och triv­samt in­redd med en käns­la av lyx och bud­get. Pa­ret föl­jer gär­na tren­der sam­ti­digt som de vill in­re­da sitt hem per­son­ligt. Sov­rum­met har fått en käns­la av New York.

Em­ma bör­ja­de blog­ga 2008 och det­ta har gi­vet­vis präg­lat pa­rets hem, då Em­ma snap­par upp den ena ny­he­ten ef­ter den and­ra när hon går på press­vis­ning­ar. Till en bör­jan var blog­gen som en dag­bok men med ti­den

1

2

3 PÅ BAL­KONG­EN

”Vi tyc­ker så myc­ket om vår in­ner­gård, som är så char­mig med de gam­la hus­fa­sa­der­na och al­la träd. Vår här­li­ga bal­kong vet­ter in mot den”, sä­ger Em­ma. MIX­AT I SOF­FAN

Kud­dar i Ho­ward-sof­fan från H&M ho­me, Svenskt tenn och Afro­art. Pläd från H&M ho­me. Prints, Pa­ris­tav­la från Se­a­loe.se och Cham­pi­on-tav­la från Play­ty­pe. Mat­ta från Mio och bord från Ikea. MÄS­SING I GRUPP

Va­sen från Klong är bå­de snygg och prak­tisk, bloms­ter­stjäl­kar­na får stöd vil­ket gör att bloms­te­rar­range­mang­et får en fin form. KONST & GRÖNT

In­till var­dags­rum­met lig­ger en stor och rym­lig hall. Prints från Mo­der­na musé­et och Fo­to­gra­fis­ka. Kru­kor i mäs­sing från Ferm living.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.