”Jag hål­ler in­te på och för­änd­rar och gör om he­la ti­den, men om jag kö­per nå­got till hem­met får det gär­na va­ra gam­la gre­jer”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

ENPLANSVILLAN I VÄST­RA Gö­te­borg ha­de en atri­um­gård som var per­fekt för bar­nen att le­ka på. Men hu­set bör­ja­de kän­nas trångt och Be­a­ta och hen­nes man Fredrik sat­te i gång att le­ta ef­ter ett två­plans­hus i sam­ma om­rå­de. Ef­ter ett tag hit­ta­de pa­ret vad de sök­te: Ett te­gel­hus från 60-ta­let med två vå­ning­ar, möbler­bar käl­la­re och rym­lig träd­gård. Men in­red­ning­en ha­de in­te för­änd­rats se­dan 70-ta­let, en re­jäl re­no­ve­ring be­höv­des. Kö­ket var gans­ka li­tet, så en del av väg­gen mel­lan kök och ­var­dags­rum slogs ut för att ska­pa kök, matplats och var­dags­rum i ett. Nytt tak, ny drä­ne­ring och ett nytt vär­me­sy­stem be­höv­des ock­så.

MÅL­NING OCH LI­TE fix in­vän­digt gjor­de fa­mil­jen själ­va, men de sto­ra ar­be­te­na lej­des bort. Kök och bad­rum byt­tes ut, och al­la rum ut­om var­dags­rum­met fick nya golv.

– Var­dags­rum­met ha­de te­ak­par­kett som var väl­digt vac­ker, så den lät vi sli­pa. Över­hu­vud­ta­get fanns det myc­ket fi­na 60-tals­de­tal­jer kvar som vi gär­na vil­le be­hål­la, även om de var li­te slit­na, för de gav hu­set en fin ka­rak­tär. Som trapp­räc­ket med rep och gar­de­robs­dör­rar­na i te­ak.

Retrosti­len var Be­a­ta re­dan för­tjust i, så myc­ket av fa­mil­jens gam­la möble­mang fun­ka­de fint i nya hu­set.

– För­de­len med 50- och 60-tals­sti­len är att den är tid­lös och klas­sisk, och över­le­ver tren­der, sä­ger Be­a­ta.

Dess­utom tyck­te hon att det kän­des bra att an­pas­sa sig så myc­ket som möj­ligt ef­ter hu­set. Men även mer mo­der­na sa­ker har fått ta plats.

– Vi be­höv­de en ny sof­fa, och jag hit­ta­de en fan­tas­tisk, röd va­ri­ant på Mio. Jag gil­lar verk­li­gen rött. Det går igen i he­la hu­set.

ÄVEN OM BÅ­DE Be­a­ta och Fredrik är över­ens om sti­len är det mest Be­a­ta som in­re­der.

– Jag hål­ler in­te på och för­änd­rar och gör om he­la ti­den, men om jag kö­per nå­got till hem­met får det gär­na va­ra gam­la gre­jer. Jag gil­lar att le­ta ef­ter glas, pors­lin och ke­ra­mik på auk­tio­ner, men även tav­lor. Och lam­por – jag äls­kar lam­por!

Det märks i he­la hu­set, där lam­por från oli­ka ­de­cen­ni­er hit­tat sin själv­kla­ra plats.

FI­NA DE­TAL­JER

Ke­ra­mik­va­ser från Upsa­la Eke­by, Gustavs­berg och Bo Fa­jans.

AUK­TIONS­FYND

Si­do­bord i te­ak köpt på Auc­tion­net.com. Lam­pan Knubb­ling kom­mer från Atel­jé lyk­tan.

FA­VO­RIT­FÄRG

Rött är den rö­da trå­den hos Be­a­ta och Fredrik. Den rö­da glas­va­sen är en pre­sent från en vän. Ljus­sta­kar­na kom­mer från Asplund och ke­ra­mik­fi­gu­ren är köpt

Hjo.

GLAS­KLART

MATPLATS Runt det el­lips­for­ma­de syns Ar­ne Sjuan-sto­lar. är de­sig­nad av Lou­is Poul­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.