”Spi­sen kom ock­så i cent­rum på nå­got vis, och det är jät­te­my­sigt att el­da i den på vin­ter­halv­å­ret”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Be­a­ta är mest nöjd med den öpp­na plan­lös­ning­en mel­lan kök och var­dags­rum.

– Att ta bort mel­lan­väg­gen gav ett väl­digt triv­samt flö­de som gör att plan­lös­ning­en känns öp­pen, rym­lig och ljus. Spi­sen kom ock­så i cent­rum, och det är jät­te­my­sigt att el­da i den på vin­ter­halv­å­ret.

Be­a­ta gil­lar ock­så te­ak­bänk­ski­van i kö­ket, som kny­ter an till par­ket­ten i sam­ma ma­te­ri­al i var­dags­rum­met.

BE­A­TA IN­RE­DER MED myc­ket färg och ska­par ba­lans ge­nom att in­te ha så många möb­ler och myc­ket pry­lar fram­me. Allt för att hel­hets­in­tryc­ket in­te ska bli för rö­rigt. De vi­ta väg­gar­na bi­drar ock­så till en lug­na­re käns­la.

– Funk­tio­na­li­tet är ock­så vik­tigt. Hem­met ska va­ra lätt­skött, så att man får tid över till an­nat, sä­ger Be­a­ta.

När­mas­te pro­jek­tet är att få fär­digt al­ta­nen i träd­går­den, som nås från var­dags­rum­met.

Se­dan är det dags att gö­ra nå­got åt käl­lar­vå­ning­en. Pla­nen är att byg­ga en gar­de­rob­s­lös­ning med bra f­ör­va­ring och en re­jäl tvätt­stu­ga med dusch. En del av käl­la­ren ut­görs av tv-rum med skö­na sof­for, och i fram­ti­den är tan­ken att bar­nen ska kun­na va­ra här med si­na kom­pi­sar.

– När de blir stör­re har de ju ett be­hov av att va­ra li­te mer i fred. Då är det per­fekt med en käl­lar­vå­ning som är li­te av­skild från res­ten av hu­set. Hem­met ska va­ra funk­tio­nellt, sä­ger Be­a­ta.

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.