Anet­te in­re­der svart­vitt och gra­fiskt

Anet­te Åklund från Väs­terås äls­kar att gö­ra lop­pis­fynd. – Att gå på lop­pi­sar är nå­got av det ro­li­gas­te jag vet.

Leva & Bo - - Innehåll -

VÅRT GU­LA TE­GEL­HUS lig­ger i ett vil­la­om­rå­de i Väs­terås. Vi har hörntomt och sko­gen som när­mas­te gran­ne. Här har vi bott i li­te mer än ett år och trivs väl­digt bra även om hu­set har krävt en hel del re­no­ve­ring­ar.

Det jag äls­kar mest med hu­set är tak­höj­den och den öpp­na plan­lös­ning­en mel­lan var­dags­rum­met och matrum­met. Två rum som är helt per­fek­ta för vår fa­milj att um­gås och må bra i. Vi kan pyss­la, tit­ta på film, le­ka och äta.

An­ting­en är vi ihop al­la fy­ra el­ler så de­lar vi på oss i de två rum­men så att bar­nen får li­te egen­tid med en för­äl­der. (Men sam­ti­digt är vi än­då nä­ra varand­ra.)

In­spi­ra­tion till in­red­ning hit­tar jag på Instagram och Pin­trest. Min stil är svart­vit och gra­fisk – gär­na med na­turin­slag.

Att gå på lop­pi­sar är nå­got av det ro­li­gas­te jag vet, spe­ci­ellt när man lyc­kas få med sig ett rik­tigt fynd hem.

De bäs­ta lop­pi­sar­na är nog de vi har hit­tat längs vägen då vi har va­rit i väg på ro­ad­trips.

OM JAG HAR nå­got lop­pisknep? Jag för­sö­ker tit­ta så nog­grant som möj­ligt och in­te ge upp på en gång – även om det ser hopp­löst ut. Om man ba­ra kol­lar li­te snabbt finns ris­ken att man mis­sar guld­korn som göm­mer sig. Sen kan ju sa­ker som i säl­ja­rens ögon är vär­de­löst krafs va­ra guld värt för mig.

Min ab­so­lu­ta fa­vo­rit här hem­ma är få­töl­jen Oti från Ikea som ri­ta­des av Ni­els Gam­mel­gaard un­der sent 80-tal. Jag lyc­ka­des fyn­da den för ba­ra 50 kro­nor!

ZEBRARANDIGT. Hem­ma hos Anet­te ut­an­för Väs­terås är det in­te svår att hit­ta fa­vo­ritsti­len. Och fa­vo­rit­mö­beln Oti (sto­ra bil­den) står för­stås centralt pla­ce­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.