Mi­cael Bin­de­f­eld äls­kar sin träd­gård

Träd­går­den står i cent­rum hem­ma hos Mi­cael Bin­de­f­eld. – Mi­na ti­di­gas­te träd­gårds­min­nen är från när jag var fy­ra, fem år gam­mal och min mor­far hjälp­te mig att od­la to­ma­ter i mitt förs­ta växt­hus.

Leva & Bo - - Innehåll - Av DA­NI­EL­LE DEASISMONT Fo­to CORNELIA NORD­STRÖM

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– In­ne i stan har jag en mo­dern stil och mör­ka­re fär­ger. När jag köp­te mitt som­mar­stäl­le kom det fram en an­nan si­da av mig, en mer ro­man­tisk stil med du­kar, myc­ket vitt och blått. Jag blev själv för­vå­nad över min lant­li­ga stil. På mitt som­mar­stäl­le tyc­ker jag om att du­ka med mor­mors kak­fat och vack­ra kaf­fe­ser­vi­ser.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Egent­li­gen in­spi­re­ras jag av näs­tan all­ting! Jag har ett ut­präg­lat bild­tänk och är bra på att ab­sor­be­ra och lag­ra det jag ser. Jag har en slags in­spi­ra­tions­bank i min hjär­na. Mu­se­um, ho­tell, res­mål, mål­ti­der, träd­går­dar. Det mesta kan in­spi­re­ra mig.

Hur vik­tig är träd­går­den för dig?

– Min träd­gård är mitt allt. Den är en känslo­mäs­sig del av mig. I min träd­gård kan jag le­va ut he­la mitt re­gis­ter av käns­lor. Där kän­ner jag kär­lek, sorg, hän­gi­ven­het och ibland ils­ka. Jag dröm­mer träd­gård, in­ve­ste­rar i min träd­gård och äter min träd­gård så jag skul­le sä­ga att den ge­nom­sy­rar he­la mitt liv. På vin­tern när träd­går­den går i vi­la går jag ock­så själv li­te på halv­fart. Hur länge har du va­rit in­tres­se­rad av träd­gård?

– Mi­na ti­di­gas­te träd­gårds­min­nen är från när jag var fy­ra, fem år gam­mal och min mor­far hjälp­te mig att od­la to­ma­ter i mitt förs­ta växt­hus. Re­dan då dröm­de jag om att ha en stor, egen träd­gård. En dröm som gick i upp­fyl­lel­se för 15 år se­dan. Vil­ken del av träd­går­den är du mest nöjd med?

– Mitt växt­hus, den är en del av mig och den ägo­del jag hål­ler all­ra högst. Där väx­er det vat­ten­me­lo­ner, chi­li­, to­ma­ter, mex­i­kansk djung­el­gur­ka och pap­ri­kor.

Hur pla­ne­rar man en lyc­kad ­mid­dags­bjud­ning?

– Ing­et är vik­ti­ga­re än vil­ka gäs­ter du bju­der. Gäs­ter­na ska­par själ­va dy­na­mi­ken. Du kan bju­da på gåsle­ver, ex­klu­siv hum­mer och dyr­bar cham­pagne och det kan än­då bli hur trå­kigt som helst. Li­ka gär­na kan en mid­dag med hämt­piz­za bli en fan­tas­tisk kväll och ett min­ne för li­vet.

Hur du­kar du?

– Jag är en sak­le­ta­re och hit­tar pors­lin och du­kar vart jag än re­ser i värl­den. Mi­na sam­ling­ar är som små min­nen av spän­nan­de plat­ser, mö­ten och upp­le­vel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.