”Jag in­spi­re­ras myc­ket av In­di­en”

Jaquard­väv­da möns­ter i oli­ka fär­ger och små guld­de­tal­jer. Tex­til­de­sig­nern Andrea Djur­le form­ger kud­dar som se­dan pro­du­ce­ras av kvin­nor i Kol­ka­ta i In­di­en. – Det känns bra att kun­na hjäl­pa and­ra till själv­hjälp.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av KRISTI­NA ARVLINE

Hur fick ni idén till kudd­pro­jek­tet?

– Jag har all­tid haft en vil­ja att gö­ra ett sånt här pro­jekt, och det är in­tres­sant att dri­va fö­re­tag ock­så. Det här är en bra kom­bi­na­tion. Det känns kul att kun­na hjäl­pa till med det som jag är bra på – tex­til och söm­nad.

Hur blev det In­di­en?

– Jag kom i kon­takt med det här cent­ret som är star­tat av nun­nor. De hjäl­per ut­sat­ta tje­jer att kom­ma på föt­ter och få ut dem ur pro­sti­tu­tion. De lär dem skri­va och lä­sa, att kän­na sig vik­ti­ga. Vis­sa tje­jer får lä­ra sig att sy och har sålt pro­duk­ter till den in­dis­ka mark­na­den men in­te fått det att rul­la. Nu sök­te nun­nor­na ett sam­ar­be­te som skul­le ge­ne­re­ra mer peng­ar till tje­jer­na.

Var häm­tar du in­spi­ra­tion?

– Just nu är det myc­ket In­di­en. Där finns så otro­ligt myc­ket möns­ter, klä­der och bygg­na­der. Och färg och form.

Hur of­ta åker du dit?

– Så of­ta jag hin­ner. Sen vi star­ta­de för­ra hös­ten har jag va­rit där ett par gång­er i läng­re pe­ri­o­der. Men jag kän­ner mig trygg med att de vet vad de ska gö­ra. Och det känns kul att ge ett an­svar till kvin­nor­na som ald­rig har haft ett sånt an­svar ti­di­ga­re. De är så duk­ti­ga!

Hur vill ni ut­veck­las?

– Nu vill vi få en rul­lan­de pro­duk­tion på kudd­fo­dra­len och sen ut­ö­ka sor­ti­men­tet och en­ga­ge­ra fler. Just nu är det 13 som syr.

Och det ver­kar gå bra!

– Ja, det har va­rit stör­re rus­ning till webb­s­hop­pen än vi ha­de pla­ne­rat. Och vi har även fått in­tres­se­ra­de från and­ra län­der i Eu­ro­pa. Ju fler kud­dar vi säl­jer desto fler kan vi hjäl­pa!

MÖNS­TER­MIX. Andrea Djur­le vill att kud­dar­na ska pas­sa den skan­di­na­vis­ka mark­na­den men sam­ti­digt ha en in­disk käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.