”För­de­len med en mör­ka­re ta­pet med struk­tur är att man in­te be­hö­ver över­mö­ble­ra väg­gar­na”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

som hon dröm­de om. Hon fick an­ställ­ning på Bo­hem – och till­sam­mans med äga­ren ut­ö­ka­de hon bu­ti­ken från 40 kvadrat­me­ter till 300 kvadrat­me­ter.

De bygg­de mil­jö­er med ta­pe­ter, tex­tili­er, soff­grup­per och ac­ces­so­a­rer och sål­de he­la kon­cept.

– Det var en här­lig tid! Vi in­red­de ho­tell och kafé­er och staj­la­de lä­gen­he­ter in­för vis­ning­ar.

CA­RO­LI­NE UT­VECK­LA­DE SIN käns­la för vad hon vil­le gö­ra mer av, och ef­ter sex år på Bo­hem bör­ja­de hon på Lon­don West 8 till­sam­mans med po­pu­lä­ra de­sig­ner­du­on Si­mon Da­vi­es och Tomas Ce­derlund. Som in­red­nings­de­sig­ner ar­be­ta­de hon med pro­jekt som hus­re­no­ve­ring­ar och ny­bygg­na­tio­ner – och hon in­red­de natt­klub­bar, ho­tell och kafé­er.

– Det var fan­tas­tiskt att få va­ra med från förs­ta spad­ta­get i pro­jekt, och som in­re­da­re blev mitt ar­be­te mer tek­niskt. När den kre­a­ti­va pro­ces­sen är satt är det hård­nac­kat, ad­mi­nist­ra­tivt ar­be­te att ut­fö­ra. Då över­går job­bet som in­re­da­re till ett jobb som pro­jekt­le­da­re. Jag ser till att hu­sen blir som det är be­stämt.

Ett par år se­na­re var det dags att by­ta ba­na igen. Den här gång­en gick flytt­las­set till­ba­ka till Små­land och sto­ra kär­le­ken An­ders. Ca­ro­li­ne byt­te ci­ty­li­vet och lä­gen­he­ten på Ös­ter­malm mot en stor vil­la med tre vå­nings­plan i An­der­storp.

– När An­ders och jag slog ihop vå­ra på­sar flyt­ta­de jag mitt hem 40 mil sö­derut, till en li­ten ort på lan­det. Två hem skul­le bli ett, men det var ald­rig någ­ra pro­blem då An­ders är väl­digt kre­a­tiv, hän­dig och själv har skö­na idéer, sä­ger Ca­ro­li­ne.

Men här fanns ing­en in­red­nings­by­rå att hop­pa in i, så Ca­ro­li­ne star­ta­de sitt eget fö­re­tag.

EF­TERSOM HEN­NES KUN­DER och kol­le­ger i bran­schen bod­de i Stock­holm med om­nejd bör­ja­de Ca­ro­li­ne att pend­la upp till Stock­holm. Sam­ti­digt på­bör­ja­des re­no­ve­ring­en av nya hem­met. 70-tals­vil­lan kän­des mörk, så Ca­ro­li­ne må­la­de gol­ven och fönst­ren vi­ta. Var­dags­rum­met ta­pet­se­ra­des med en grå­li­la ta­pet med struk­tur.

– För­de­len med en mör­ka­re ta­pet med struk­tur är att

Guld­i­ga to­ner på bor­det. Ljusstake Tre ku­lor från Svenskt tenn. Va­sen är från Lou­i­si­a­na i Dan­mark.

MATPLATS

Taklampa från Svenskt tenn. Get­hårs­mat­ta från Bud­a­pest. Vi­ta sto­lar Ghost från Kar­tell.

EGEN DE­SIGN

Ca­ro­li­nes fi­na si­do­bord säljs i butik Frits­la Tygla­ger.

BLOMST­RAN­DE

Kris­pi­ga tul­pa­ner och körs­bärs­blom­man­de gre­nar – vilt och vac­kert. Spe­geln un­der va­sen re­flek­te­rar

och ger vack­ra sol­kat­ter.

KON­TRAS­TER Ta­pe­ten är från Frank­ri­ke och av­tork­nings­bar. Den har en struk­tur som på­min­ner om glas­mo­sa­ik, vil­ket med­för att ta­pe­ten re­flek­te­rar lju­set och ska­par ett djup. Svar­ta sam­mets­få­töl­jer från Ikea. Si­do­bor­det är Ca­ro­li­nes de­sign, säljs hos Posh living. Lam­pa Bour­gie från Kar­tell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.