”När jag flyt­ta­de in hos An­ders kon­cen­tre­ra­de jag mig på att in­re­da de ge­men­sam­ma ytor­na”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

man in­te be­hö­ver över­mö­ble­ra väg­gar­na. Ta­pe­ten ska­par stäm­ning­en i rum­met och ger en upp­dres­sad käns­la, ut­an att man be­hö­ver hänga upp en mas­sa tav­lor.

De tav­lor som sit­ter up­pe har­mo­ni­se­rar fint med väg­gar­na, och guld­de­tal­jer­na fång­ar so­lens strå­lar och ger rum­met rymd och tyngd.

– När jag flyt­ta­de in hos An­ders kon­cen­tre­ra­de jag mig på att in­re­da de ge­men­sam­ma ytor­na. Vi har sat­sat på att ha ett my­sigt var­dags­rum med ut­rym­me för bå­de soff­häng och skö­na mid­da­gar.

Pa­ret frä­scha­de upp yt­skik­ten i kö­ket, ad­de­ra­de ar­bets­be­lys­ning och rikt­bar be­lys­ning, byt­te till bänk­ski­vor i mar­mor, la­de nytt golv och sat­te nytt ka­kel.

– Kö­ket är helt klart hu­sets hjär­ta, här in­ne häng­er he­la fa­mil­jen och um­gås och la­gar mat till­sam­mans.

I SAM­BAND MED re­no­ve­ring­en var Ca­ro­li­ne på jakt ef­ter snyg­ga si­do­bord men hit­ta­de in­te vad hon sök­te.

– Det finns så många möj­lig­he­ter i Små­land med pro­duk­tion så jag tog sa­ken i eg­na hän­der och bör­ja­de ri­ta möb­ler, sä­ger Ca­ro­li­ne.

Re­sul­ta­tet blev Coco col­lec­tion – en kol­lek­tion i stål och plåt med so­fisti­ke­rad ele­gans.

– Allt görs i mitt när­om­rå­de. Soffbord, säng­bord och si­do­bord.

NU I HÖST går flytt­las­set till­ba­ka till Stock­holm, för he­la fa­mil­jen.

– Det känns jät­teskönt att flyt­ta ”hem igen” då jag helt klart är en ci­ty girl. Helst skul­le jag flyt­ta till New York. Men li­vet på lan­det har lärt mig mas­sor. Jag har de­fi­ni­tivt vär­de­rat om myc­ket i mitt liv. Och med mig i ba­ga­get har jag min in­red­nings­fir­ma och mitt ny­star­ta­de mö­bel­fö­re­tag. Det ska bli spän­nan­de att se hur det kom­mer att ut­veck­las.

11

”Vi gil­lar vårt sto­ra kök, och på hel­ger­na sam­las vi al­la här och la­gar mat till­sam­mans”, sä­ger Ca­ro­li­ne.

9

10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.