VAC­KER ENGÅNGSVÄXT

Leva & Bo - - Fint I Kruka -

Be­go­ni­or­na har sin hem­vist i tro­pi­ker­nas var­ma, ­fuk­ti­ga om­rå­den. Det finns färg­gla­da, stor­blom­mi­ga be­go­ni­or, så kal­la­de som­mar- el­ler höst­be­go­ni­or. De är mest att be­trak­ta som en­gångs­väx­ter. ­Blad­be­go­ni­or, så kal­la­de rex­be­go­ni­or, od­las för de färg- och form­ri­ka bla­dens skull. Jul­be­go­nia, ­fläck­be­go­nia, fuch­si­a­be­go­nia, häng­be­go­nia och ­knöl­be­go­ni­or är and­ra va­ri­an­ter. Ur­sprung­li­gen är be­go­ni­or vin­ter­blom­man­de, men mo­der­na sor­ter och mo­dern od­lings­tek­nik gör att blom­man­de plan­tor kan tas fram i stort sett när som helst på året.

För att blom­ning­en ska va­ra så länge som möj­ligt ska växt­plat­sen va­ra ljus, men in­te i di­rekt sol. Rumstem­pe­ra­tur året om fun­kar fint.

Vatt­na rik­ligt un­der som­ma­ren, mind­re på vin­tern. Väx­ten får in­te tor­ka ut men in­te hel­ler stå i vat­ten. Ge göd­ning varan­nan vec­ka från april till ­sep­tem­ber och en gång i må­na­den vin­ter­tid.

Pla­ce­ring:

Sköt­sel:

FIN I FÖNST­RET.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.