FÅR STO­RA BLOM­MOR

Leva & Bo - - Fint I Kruka -

Hor­ten­si­an är en sti­lig och ro­man­tisk växt med sto­ra bul­li­ga blom­mor i vitt, ro­sa, rött el­ler blått och med friskt grö­na blad. Vi har od­lat den se­dan 1700-ta­let. I det vil­da väx­er den på Ma­dei­ra och Azo­rer­na där ­kli­ma­tet är fuk­tigt och svalt, ur­sprung­et är Ja­pan. Blom­mor­nas färg be­ror på pH-vär­det i jor­den. Un­der 5,5 blir blom­mor­na blå. Hög­re pH ger ro­sa blom­mor. Vi­ta blom­mor för­blir vi­ta oav­sett pH-vär­de.

Ljust till halv­skug­gigt, men in­te i di­rekt sol­ljus och in­te för varmt. På vin­tern kan den stå i ett sö­der­föns­ter. Gär­na utom­hus på som­ma­ren i ett skug­gigt lä­ge.

Kan va­ra li­te kne­pig. Trivs i rumsvär­me men vill helst stå svalt, om­kring 5 gra­der un­der vin­tern, för att blom­ma om till vå­ren. Förr kun­de man ba­ra kö­pa dem från mars till maj. Nu­me­ra är sä­song­en läng­re, från mit­ten av de­cem­ber till ok­to­ber. Den får in­te tor­ka ut men in­te hel­ler stå kon­stant i vat­ten. Vatt­na med kalk­fritt vat­ten och med göd­ning un­der som­ma­ren.

Pla­ce­ring:

Sköt­sel:

Pla­ce­ra blom­man långt från frukt­fa­tet, ploc­ka bort viss­na blom­mor ef­ter­hand, vrid in­te kru­kan för of­ta det kan or­sa­ka knopp­fall.

TIPS! När du kö­per aza­le­or ska du kol­la att den har knop­par som är på gång och vi­sar färg. Helt grö­na, hår­da knop­par har svårt

att slå ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.