VATT­NA RIK­LIGT

Leva & Bo - - Fint I Kruka - FO­TO TOMAS SÖ­DER­GREN

Fi­kus är ett stort släk­te med träd, bus­kar och ­vedar­ta­de klät­ter­väx­ter. Hem­vis­ten är tro­pis­ka el­ler sub­tro­pis­ka fuk­ti­ga skogs­om­rå­den. Många ar­ter och sor­ter är po­pu­lä­ra kruk­väx­ter. Of­ta stark­väx­an­de och be­hö­ver tuk­tas och be­skä­ras. Ben­ja­min­fi­kus blir ett 30 me­ter högt träd i det vil­da. Det finns brok­bla­di­ga och grön­bla­di­ga sor­ter. Klät­ter­fi­kus ska ald­rig tor­ka ut, det är en mark­täc­ka­re från regn­sko­gar­na. Föns­ter­fi­kus till­hör de älds­ta sorterna i od­ling. Den har sto­ra, blan­ka blad och väx­er kraf­tigt. Fi­kon går att od­la ­utom­hus i Sve­ri­ge i ett varmt och so­ligt lä­ge el­ler gär­na på en in­gla­sad bal­kong el­ler ute­rum.

Ljust men in­te i di­rekt sol­ljus. Står de för mörkt tap­par de bla­den. Till­skott av lys­rörs­be­lys­ning kan va­ra till stor hjälp un­der vin­tern. Är det för torrt kan de lätt drab­bas av ska­de­djur.

Un­der vår och som­mar bör man nä­rings­vatt­na. Fi­kus vill ha hög luft­fuk­tig­het, du­scha bla­den med en blomspru­ta. Vatt­na re­jält med rumsvarmt vat­ten, gär­na kalk­fritt, låt sen jor­den tor­ka upp nå­got.

Pla­ce­ring:

Sköt­sel:

Ett bra ny­bör­jar­träd. Lätt att skö­ta och klip­pa.

FI­KUS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.