SKYD­DA FRÅN REGN

Leva & Bo - - Fint I Kruka -

Det finns cir­ka 250 ar­ter och många hy­bri­der där emel­lan som vi fram­för allt od­lar som kruk­väx­ter. Pe­lar­go­ner de­las in i oli­ka grup­per som zonal­pe­lar­go­ner, eng­els­ka-, doft-, häng- och äng­la­pe­lar­go­ner till ex­em­pel. Un­der som­ma­ren, ute el­ler in­ne, i ett ljust och skyd­dat lä­ge, med god jord och nä­ring blom­mar pe­lar­go­ner­na över­då­digt och kan med sin färgprakt sät­ta fart på vil­ken mil­jö som helst.

Ljust och so­ligt, skyd­da från regn och vä­ta. Det gör blom­mor­na fu­la.

Un­der vin­tern vill pe­lar­go­ner­na vi­la. De vill stå sva­la­re, kring 10–15 gra­der, och ba­ra vatt­nas ­spar­samt. I feb­ru­a­ri, mars klip­per du ner dem till cir­ka 10 cen­ti­me­ters höjd. Vatt­nar mer, plan­te­ra gär­na om al­ter­na­tivt ge nä­ring när de vak­nat or­dent­ligt.

Pla­ce­ring:

Sköt­sel:

PO­PU­LÄR. Den vack­ra pe­lar­go­nen

finns i vitt, oran­ge, ro­sa,

rött och li­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.