BLOM­MAR UN­DER VÅ­REN

Leva & Bo - - Fint I Kruka -

Fred­skal­lan har sitt hem­vist i Cen­tral- och Sy­da­me­ri­ka och är från bör­jan en sump­växt. Bla­den väx­er upp från un­der­jor­dis­ka rhi­zo­mer och bil­dar sto­ra tu­vor. Fred­skal­lan kan blom­ma när som helst un­der året men främst un­der vår och för­som­mar. En ut­märkt växt till samplan­te­ring­ar och gör sig bra många till­sam­mans i en stör­re kru­ka.

Fred­skal­lan kla­rar de fles­ta lä­gen, dock in­te ste­kan­de sol el­ler drag. Den gör sig bra även om den pla­ce­ras i mör­ka­re ut­rym­men. Trivs bäst i nor­mal rumstem­pe­ra­tur, ald­rig un­der 16 gra­der.

Fred­skal­lan är lätt­skött. Ge svag nä­ring ­varan­nan vec­ka från vår till höst, vin­ter­tid en gång i må­na­den. För myc­ket nä­ring kan or­sa­ka bru­na fläc­kar på bla­den. Vatt­na ige­nom jor­den or­dent­ligt med ljum­met vat­ten, låt den tor­ka upp emel­lan men ald­rig tor­ka ut helt. Du­scha bla­den re­gel­bun­det.

Pla­ce­ring:

Sköt­sel:

UND­VIK SOL. Tänk på att mur­grö­nor som står för varmt och torrt an­grips lät­ta­re av kvals­ter, trips, sköld­löss och spinn. Här är mur­grö­na samplan­te­rad med en vit cykla­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.