UT­MÄRK­TA KRUK­VÄX­TER

Leva & Bo - - Fint I Kruka -

Kak­tu­sar gil­lar vårt in­om­hus­kli­mat och är ut­märk­ta kruk­väx­ter. Det är en stor fa­milj med mel­lan 1 500 och 2 000 ar­ter och hem­vis­ten är den ame­ri­kans­ka kon­ti­nen­tens tor­ra om­rå­den med kor­ta ­regn­pe­ri­o­der. Kak­tu­sar­na är väl an­pas­sa­de till sin tor­ra, var­ma mil­jö. For­mer som häng­an­de, pe­la­re och klot kan lag­ra myc­ket vat­ten och har en li­ten bla­dy­ta som mins­kar av­dunst­ning­en. De fäl­ler si­na blad och har tag­gar som skyd­dar mot den brän­nan­de so­len. Ock­så rot­sy­ste­met är grunt och ut­brett för att fånga regn­vatt­net när det väl kom­mer.

Ljust och varmt. Du kan med för­del stäl­la ut di­na kak­tu­sar un­der som­ma­ren.

Vatt­na re­jält och låt se­dan jor­den tor­ka lätt in­nan du vatt­nar igen. Tänk på att kak­tu­sar ab­so­lut in­te tål stå­en­de vat­ten i kru­kan el­ler på fa­tet.

Pla­ce­ring:

Sköt­sel:

VÄX­ER SNABBT. ­Blom­ning­en blir rik­li­ga­re om Freds­kal­lan pla­ce­ras ljust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.