TRIVS I SÖ­DER­FÖNS­TER

Leva & Bo - - Fint I Kruka -

Or­kidéfa­mil­jen är en av jor­dens artri­kas­te med näs­tan 800 släk­ten och om­kring 30 000 ar­ter. I Sve­ri­ge har man hit­tat 50 ar­ter. Al­la svens­ka ­or­kidéer är frid­lys­ta. Or­kidéer är nu­me­ra van­li­ga kruk­väx­ter i svens­ka hem, mest po­pu­lär och lätt­skött är bru­dor­kidéer ­Pha­lae­nop­sis. De fles­ta or­kidéer finns i tro­pis­ka ­om­rå­den.

Välj ett föns­ter mot öst el­ler väst. Ett sö­der­föns­ter pas­sar bra på vin­tern. Men pas­sa för brän­nan­de sol un­der ti­dig vår. Cir­ka 25 gra­der på da­gen och kring 18 gra­der på nat­ten är ide­a­let. På som­ma­ren kan den gär­na stå ute i lätt skug­ga.

Or­kidéer ska plan­te­ras i sär­skild or­kidé­kom­post som du kan kö­pa i han­deln, lik­som or­kidénä­ring. Följ do­se­ring­en no­ga, över­göds­la in­te. Vatt­na kom­posten så att den blir ge­nom­våt, enklast ge­nom att dop­pa kru­kan i en hink med vat­ten och lå­ta den rin­na av or­dent­ligt. Låt se­dan tor­ka upp in­nan näs­ta vatt­ning. Vatt­na un­ge­fär en gång i vec­kan un­der den lju­sa­re års­ti­den. Du be­hö­ver ba­ra plan­te­ra om din or­kidé med två, tre års mel­lan­rum.

Pla­ce­ring:

Sköt­sel:

GIL­LAR VÄR­ME. Or­kidéer är tro­pis­ka väx­ter och tål in­te ky­la. Se till att din plan­ta blir or­dent­ligt in­pac­kad i bu­ti­ken, om det är mi­nus­gra­der ute,

in­nan du bär hem den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.