FINNS I FLE­RA FÄR­GER

Leva & Bo - - Fint I Kruka -

Kry­san­te­mum hör till de korg­blom­mi­ga väx­ter­na och har sitt ur­sprung i Ki­na och Ja­pan. Där har den od­lats i fle­ra tu­sen år och av­bil­dats myc­ket för sin skön­hets skull. Det finns en stor mängd sor­ter som skil­jer sig till ut­se­en­det. Det finns enk­la och fyll­da blom­mor, vis­sa har sked­for­mi­ga blom­blad, sto­ra och små och and­ra va­ri­an­ter. Kry­san­te­mum finns i många kla­ra fär­ger som li­me, gult, rött, ro­sa, vitt, rost men in­te i blått. Hos oss är det en upp­skat­tad höst­blom­ma ef­tersom den kla­rar att blom­ma un­der vå­ra kor­ta da­gar och gil­lar att stå i rumstem­pe­ra­tur. När den blom­mar som bäst kla­rar den ock­så att stå läng­re in i rum­met.

Ställ den ljust men in­te i di­rekt sol, och in­te i när­he­ten av ett varmt ele­ment. Trivs i rumstem­pe­ra­tur, men blom­mar läng­re om den får stå li­te sva­la­re. När den blom­mar som mest kan den stå läng­re in i rum­met.

Re­gel­bun­den vatt­ning, låt den in­te tor­ka ut helt och låt ing­et vat­ten stå kvar i kru­kan. Knip­sa gär­na av viss­na blom­mor. Göd­ning be­hövs in­te.

Pla­ce­ring:

Sköt­sel:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.