Var hit­tar jag den fi­na ta­pe­ten?

Hej! Jag hop­pas att ni kan hjäl­pa mig. I LE­VA & BO nr 38, på si­dan 38, finns högst upp en in­te­ri­ör från ett kök. Det står in­te vil­ken ta­pet man ser i bak­grun­den. Jag blev all­de­les för­tjust i den och är jät­te­tack­sam om jag kan få ve­ta vil­ken det är. Tack f

Leva & Bo - - Fråga Oss - AG­NE­TA

Ta­pe­ten he­ter Ti­le och kom­mer från Cole & Sons nya kol­lek­tion Ge­o­metric II. Inspirationen till Ge­o­metric II har häm­tats från art déco-ar­ki­tek­tur och -form­giv­ning från oli­ka de­lar av värl­den. Ti­le finns i fy­ra färg­ställ­ning­ar, ma­rin­blått på vitt, sten på vitt, sil­ver på grått och gråme­tal­lic på mull­vads­brunt. Ta­pe­ten Ti­le kos­tar cir­ka 880 kro­nor per rul­le och finns bland an­nat hos Britt­furn.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.