Det är lätt att bli för­äls­kad i kö­ket

Leva & Bo - - Redaktören - UL­RI­KA NORD­LIN­DER Följ oss på Instagram! @le­va­o­bo re­dak­tör LE­VA & BO

ETT LINDBLOMSGRÖNT kök? Skul­le jag nån­sin trött­na på den ljuv­li­ga pa­stell­fär­gen? Ald­rig, det är så fint och ro­man­tiskt. Och all­de­les la­gom lant­ligt och mo­dernt!

Bäst av allt är att allt pas­sar in i det fi­na kö­ket. Det fun­kar per­fekt med kop­par, svar­ta möb­ler och de­tal­jer i trä.

Det är lätt att bli för­äls­kad, ki­ka in i det un­der­ba­ra kö­ket på si­dan 18. Här finns i al­la fall allt jag dröm­mer om.

Gil­lar du den ru­sti­ka sti­len bätt­re så hit­tar du ditt fa­vo­rit­kök på si­dan 50. Här är det te­gel, tak­bjäl­kar och stål som gäl­ler. Men ock­så de­tal­jer i mju­ka pa­stell­fär­ger.

Läng­tar du ef­ter ny stil i ditt bad­rum? I ett van­ligt vitt bad­rum är det lätt att gö­ra om med enk­la me­del. Välj ro­man­tiskt, ma­rint el­ler na­tur. På si­dan 34 får du in­spi­ra­tion och hjälp med de­tal­jer­na. Vi har ock­så 24 shop­ping­tips på si­dan 60.

Har du svårt att lyc­kas med di­na väx­ter? Läs vår guide med de 10 bäs­ta kruk­väx­ter­na på si­dan 42 så kom­mer du att ha fi­na grö­na föns­ter för all­tid. Enk­la skötselråd och smar­ta tips hjäl­per dig att få fi­na aza­le­or, hor­ten­si­or, kallor och be­go­ni­or.

Ca­ro­li­ne i An­der­storp har ett fan­tas­tiskt dröm­hem! Hon in­re­der med li­la, guld, zebra­möns­ter och spän­nan­de ta­pe­ter. Det är vå­gat och per­son­ligt, men ock­så my­sigt och stil­rent. Ki­ka in och njut av allt det fi­na på si­dan 24.

Dess­utom får du go­da re­cept till fars dag, vin­test och mas­sor av in­red­nings­ny­he­ter.

Väl­kom­men till LE­VA&BO!

”Skul­le jag nå­gon­sin trött­na på den ljuv­li­ga pa­stell­fär­gen?”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.