Ska­pa en om­bo­nad stil fram­för bra­san

Leva & Bo - - Redaktören - UL­RI­KA NORD­LIN­DER re­dak­tör LE­VA & BO

UN­DER­BA­RA november är bäs­ta ti­den för höst­mys och skö­na stun­der vid bra­san. Det är lätt att ska­pa stäm­ning vid öpp­na spi­sen el­ler vid bras­ka­mi­nen. Och det är lätt att nju­ta och må bra i vär­men. Bli in­spi­re­rad av en varm mil­jö med be­kvä­ma möb­ler, fluf­fi­ga kud­dar och ul­li­ga skinn på si­dan 18. Var­ma fär­ger och na­tur­ma­te­ri­al pas­sar fint. Och för­stås mas­sor av tän­da ljus.

Dröm­mer du om en ny bras­ka­min till ditt eget hem? Ki­ka i vår sto­ra guide, på si­dan 40, med 16 här­li­ga fa­vo­ri­ter. Det är bå­de en vär­me­käl­la och en snygg in­red­nings­de­talj. Här finns snyg­ga vi­ta bras­ka­mi­ner, tälj­stenspi­sar, mo­der­na ka­kel­ug­nar, smar­ta kas­set­ter och smar­ta pel­letska­mi­ner.

Ett varmt och mo­dernt hem i däm­pad färgska­la, det har Sa­ra i Ti­da­holm ska­pat. Hon har lyc­kats ska­pa ett ma­giskt lugn med svart, mäs­sing och myc­ket na­tur­ma­te­ri­al. Mo­der­na print på väg­gar­na och grö­na väx­ter är vik­ti­ga de­tal­jer. Ki­ka på si­dan 24 och upp­täck att det går att in­re­da med små me­del och än­då få en lyx­ig käns­la.

Dansk de­sign är en­kelt, funk­tio­nellt och snyggt. Vi har in­rett ett helt var­dags­rum med det se­nas­te in­om dansk de­sign. Färgska­lan och mö­b­ler­na är enk­la och tid­lö­sa. De­tal­jer­na lek­ful­la och tren­di­ga. Ki­ka på si­dan 34 och hit­ta det du gil­lar bäst. Fläsk­fi­lé är en per­fekt rå­va­ra och du kan en­kelt la­ga fest­ligt för många. Pro­va taco, ugns­ba­kad med ost, baconlin­dad, in­ba­kad och wo­kad. Kanske li­te 70-tal­s­käns­la, men un­der­bart gott och en suc­cé hos gäs­ter­na. Re­cep­ten hit­tar du på si­dan 64.

Väl­kom­men till LE­VA&BO!

”Var­ma fär­ger, na­tur­ma­te­ri­al och mas­sor av tän­da ljus”

Följ oss på Instagram! @le­va­o­bo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.