SÅ TÄV­LAR DU

Från vil­ket land kom­mer Gre­en­pan? 1 USA X Frank­ri­ke 2 Belgien

Leva & Bo - - Tävling -

För att täv­la – sva­ra på föl­jan­de frå­ga: Skriv ock­så en kort mo­ti­ve­ring till var­för just du bor­de vin­na gry­tan och mej­la ditt svar till cer­ve­ra@ex­pres­sen.se. El­ler skic­ka ett vy­kort med sva­ret till: Täv­ling Cer­ve­ra Ex­pres­sen LE­VA&BO 105 16 Stock­holm Se­nast 13 november 2015 vill vi ha ditt svar. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren.

HÖSTMAT. Gry­ta ur se­ri­en Brus­sel från Gre­en­pan,

699 kro­nor, Cer­ve­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.