FÖR­VA­RA VEDEN PÅ RÄTT SÄTT

Leva & Bo - - Kaminspecial -

ÅÅAn­vänd all­tid ren och torr ved som

gör att du får snabb fyr i bra­san. ÅÅFör­va­ra gär­na din ved luf­tigt och in­te di­rekt mot mar­ken. Und­vik att el­da med fuk­tig ved. ÅÅSe till att all­tid re­gle­ra luftspjäl­let och att du re­gle­rar det rätt. Stryp in­te luft­till­för­seln, då blir för­brän­ning­en din ka­min ofull­stän­dig. ÅÅKon­tak­ta all­tid din kom­mun om du ska ny­instal­le­ra en bras­ka­min, ka­kel­ugn el­ler en mur­spis. Det krävs all­tid en byg­gan­mä­lan. Var ute med an­mä­lan i god tid in­nan kö­pet görs. ÅÅDet finns bras­ka­mi­ner, mur­spi­sar, ka­kel­ug­nar och bras­kas­set­ter i byggsat­ser som du kan mon­te­ra själv. Ge­men­samt för al­la är att in­stal­la­tio­nen all­tid mås­te god­kän­nas av en so­ta­re. ÅÅEldsta­den bör so­tas re­gel­bun­det, minst en gång om året. Kon­trol­le­ra se­dan att sot­nings­luc­kor­na och asklå­dan sit­ter or­dent­ligt på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.