”Jag föll för lä­gen­he­ten för att lju­set ström­mar in från två håll, för att kö­ket är stort och för att det fanns ett bygg­lov för bal­kong”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

LI­NA HAR BOTT i lä­gen­he­ten i åt­ta år och hen­nes in­red­ning be­rät­tar om ett ro­man­tiskt Pa­ris, avan­ce­rad ski­dåk­ning och en pas­sion för mu­sik. Svart­vi­ta fo­ton, skor, par­fy­mer från Cha­nel, ro­man­tis­ka tvål­för­pack­ning­ar, doft­ljus, ka­raf­fer, glas och lam­por i skir kri­stall ger en no­stal­gisk käns­la av Pa­ris. Lik­som spä­da ro­sor och nej­li­kor i pud­rigt ro­sa.

Gi­tar­ren i var­dags­rum­met och key­bor­den un­der säng­en av­slö­jar att här bor en mu­si­ka­lisk per­son.

I ett hörn står ett skid­fo­dral från Lou­is Vuit­ton, med det ka­rak­te­ris­tis­ka mönst­ret i brunt och guld. Och i gar­de­ro­ber­na ryms pjäx­or och plagg som pas­sar al­la snö­för­hål­lan­den.

HÄR FINNS EN käns­la för bå­de eg­na och bort­gång­na släk­ting­ars min­nen från skidor­ten Åre, Li­nas hem­ort. Svart­vi­ta fo­ton av det gång­na se­kel­skif­tets förs­ta ut­försåk, i stil­ful­la ull­plagg, mö­ter ny­tag­na bil­der med blå him­mel och vi­ta vid­der.

Li­na ar­be­tar på ett re­se­fö­re­tag och har all­tid en väs­ka pac­kad – för vän­ta­de och ovän­ta­de re­sor över he­la värl­den.

När hon flyt­ta­de hit från Åre kän­de hon in­te till Stock­holm och viss­te in­te vil­ken av al­la stads­de­lar som hon skul­le sat­sa på.

– Jag kun­de ing­et om Stock­holm. Ge­nom att gå på vis­ning­ar lär­de jag kän­na sta­den.

Till slut fick en lä­gen­het av­gö­ra va­let och hon ham­na­de i Va­sas­ta­den.

– Jag föll för lä­gen­he­ten för att lju­set ström­mar in från två håll, för att kö­ket är stort i för­hål­lan­de till lä­gen­he­tens yta och så fanns det ett bygg­lov för bal­kong. Det var en dröm med tan­ke på min Pa­ris-vurm.

Nu är bal­kong­en på plats och vet­ter mot en stil­la in­ner­gård. Li­na har in­rett med bord och sto­lar för två. Och med vär­man­de fil­tar och oliv­träd är det en li­ten oas.

In­red­ning­en hålls ihop av ett färg­te­ma – ba­sen är vit och fle­ra ac­cen­ter går i pi­sta­ge­grönt.

– Med en vit bak­grund är det lätt att få till ef­fek­ter med färg­klic­kar.

MAN SER ATT det bor en ord­ning­sam per­son i lä­gen­he­ten. Böc­ker­na i den in­bygg­da bok­hyl­lan i sov­rum­met är sor­te­ra­de ef­ter färg, lik­som klän­ning­ar­na och blu­sar­na i för­va­rings­lös­ning­en bakom säng­en. Ga­veln är en

NOSTAL­GI

4 Svart­vi­ta fo­ton ger en no­stal­gisk käns­la.

KRI­STALL

5 Kri­stall­kro­nan hit­ta­de Li­na i en an­tik­bu­tik.

SVART­VITT

6 Ta­vel­väg­gen i var­dags­rum­met har mix­a­de mo­tiv i svart­vitt. Pa­ris-prin­tet kom­mer från Eh­renstråhle & Wåg­nert.

SKRIVHÖRNA

7 I den lil­la hal­len mel­lan en­trén och det kom­bi­ne­ra­de sov- och var­dags­rum­met har Li­na ord­nat en prak­tisk skrivhörna.

MJU­KA FÄR­GER Hem­met är in­rett i en lugn och mjuk färgska­la. Den grädd­vi­ta Ho­ward-sof­fan kom­plet­te­ras med mönst

ra­de kud­dar i ro­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.