”Jag vet vad jag vill ha och var jag ska sö­ka ef­ter det.”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

gar­de­rob, snick­rad på be­ställ­ning ef­ter Li­nas mam­mas rit­ning. Lä­gen­he­ten rym­mer fle­ra smar­ta lös­ning­ar. I den lil­la pas­sa­gen från hal­len till det kom­bi­ne­ra­de var­dags­rum­met och sov­rum­met har Li­na ar­ran­ge­rat en ar­bets­plats med ett skriv­bord.

HEM­MA HOS LI­NA sam­sas svens­ka och ut­länds­ka de­sign­klas­si­ker – fler­ta­let nät­fyn­da­de på Bloc­ket, Tra­de­ra, Lau­ritz.com och Bu­kowskis mar­ket. Som sju­ansto­lar­na av Ar­ne Jacob­sen i kö­ket, mar­mor­bor­det Tulip av Eero Saa­ri­nen i var­dags­rum­met och Best­li­te-lam­pan av Ro­bert Dud­ley Best vid säng­en.

– Jag vet vad jag vill ha och var jag ska sö­ka ef­ter det. Och så har jag bra tå­la­mod.

De gam­la mö­b­ler­na bär al­la på en histo­ria, vil­ket Li­na tyc­ker om.

På meny­tav­lan som kom­mer från en ned­lagd re­stau­rang pre­sen­te­ras kväl­lens möj­lig­he­ter med stor va­ri­a­tion. Li­sa trivs och sak­nar ingen­ting, näs­tan. – Det skul­le va­ra yt­ter­li­ga­re ett rum, för en fly­gel.

SÄNGVRÅ

8 Sov­rum­met lig­ger i di­rekt an­slut­ning till var­dags­rum­met men känns än­då av­skilt och ro­fyllt.

STIL­LE­BEN

9 Eero Saa­ri­nens klas­sis­ka si­do­bord Tulip med ski­va i mar­mor ut­gör säng­bord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.