”Mitt hem är som en lek­saks­bu­tik”

Pro­gram­le­da­ren San­na Brå­ding gil­lar färg, möns­ter och tän­da ljus. Det vik­ti­gas­te för hen­ne är att hem­met känns my­sigt. – Jag gil­lar gam­la lä­gen­he­ter med kring­e­likro­ki­ga gång­ar och små vrår, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DA­NI­EL­LE DEASISMONT

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Min in­red­nings­stil speg­lar min kläd­stil. Det är myc­ket färg och möns­ter, var­je rum har sin egen käns­la. Jag har jät­te­myc­ket pry­lar, lam­por och ljussling­or. Barn bru­kar äls­ka att kom­ma hem till mig, det är som en lek­saks­bu­tik med myc­ket att tit­ta på.

Vil­ka fär­ger in­re­der du med?

– Jag gil­lar li­la, det är en av mi­na fa­vo­rit­fär­ger och där­för har jag må­lat he­la kö­ket li­la. Jag gil­lar ock­så oran­ge, jor­di­ga, rö­da ny­an­ser och grönt. Hal­len har jag spre­jat i guld. Jag tyc­ker att man ska in­re­da ef­ter vad man själv gil­lar och in­te för att and­ra ska bli im­po­ne­ra­de. Mitt hem är väl­digt myc­ket jag.

Vad är det bäs­ta med ditt hem?

– Jag äls­kar min lä­gen­het och om­rå­det runt om­kring! Det är det förs­ta hem­met som jag har mått bra i, jag re­no­ve­ra­de allt när jag flyt­ta­de in så det är pre­cis som jag vill ha det. Ty­värr mås­te jag flyt­ta snart då den är för li­ten nu när jag har barn.

Var kö­per du helst in­red­ning?

– Jag har väl­digt myc­ket pry­lar men gans­ka få möb­ler. Jag hit­tar gam­la sa­ker hos mi­na för­äld­rar som jag gör om. Ori­en­ta­lis­ka de­tal­jer kan jag kö­pa på Spi­ti men jag gil­lar ock­så La­ger­haus. Jag hit­tar sa­ker över­allt!

Har du all­tid haft sam­ma stil?

– Ja, än­da se­dan jag var li­ten har jag haft lik­nan­de smak gäl­lan­de fär­ger och möns­ter även om jag så klart he­la ti­den för­änd­ras och anam­mar nu­et. Re­dan när jag var barn dröm­de jag om hur mitt hem skul­le se ut. Min lä­gen­het är fak­tiskt gans­ka lik den dröm­men!

Vad in­spi­re­rar dig?

– Jag går väl­digt myc­ket på min mag­käns­la. Fär­ger på­ver­kar mig väl­digt myc­ket, ener­gi­er­na och käns­lor­na som de ger mig. Vik­ti­gast är att hem­met är my­sigt, jag tän­der myc­ket rö­kel­se och ljus för att få det att kän­nas hem­trev­ligt. Vad tyc­ker du är över­skat­tat i ett hem?

– Ingen­ting! Al­la är oli­ka och det är det som är så här­ligt. Per­son­li­gen skul­le jag ald­rig vil­ja bo i ett mo­dernt, mi­ni­ma­lis­tiskt hem me­dan det är nå­gon an­nans dröm. Jag gil­lar gam­la lä­gen­he­ter med kring­e­likro­ki­ga gång­ar och små vrår.

Vad gör du när du vill kopp­la av?

– Jag gil­lar att la­ga mat, det är av­kopp­ling för mig. Har jag myc­ket tid är det som me­di­ta­tion. Jag fyl­ler min Instagram med bil­der på min mat, det blir myc­ket ve­ge­ta­ris­ka grytor.

Fo­to ALL OVER PRESS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.