”Jag vill ska­pa en lugn käns­la”

Sa­ra Åbergs lä­gen­het i Ti­da­holm är ett ly­san­de ex­em­pel på hur en helt van­lig bo­stads­rätt kan bli till nå­got all­de­les ex­tra. Här har hon in­rett i do­va to­ner, med svart­vi­ta bil­der, vack­ra pry­lar och grö­na väx­ter.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av JESSICA HOLM Fo­to KA­RIN JO­HANS­SON

VÄL­KOM­MEN TILL SA­RA Åbergs värld! Här häm­tar hon ener­gi och pus­tar ut mel­lan jobb och re­sor. Hon har in­rett sin oas med fing­er­topps­käns­la och myc­ket må­lar­färg. – Jag gil­lar färg! Det ska va­ra do­va to­ner, knal­ligt är in­te min grej, sä­ger Sa­ra.

Att hon är no­ga med ny­an­ser­na är in­te så kons­tigt. Hon job­bar näm­li­gen som pro­dukt­ut­veck­la­re av köks­in­red­ning. Att kom­bi­ne­ra fär­ger och hit­ta nya to­ner är en del av hen­nes var­dag.

– Här hem­ma har jag strä­vat ef­ter att ska­pa ett lugn med svart, grått, mäs­sing och kop­par – och myc­ket na­tur­ma­te­ri­al.

– Många av mi­na vän­ner kom­men­te­rar att jag har många va­ser, skå­lar och flas­kor i glas och inga möns­ter. Det stäm­mer, jag är mer för en­fär­gat än mönst­rat!

MO­DERNT, TID­LÖST OCH med många grö­na väx­ter känns Sa­ras hem om­bo­nat och le­van­de. På väg­gar­na häng­er mäng­der av bil­der och prints.

– Jag kom­bi­ne­rar gär­na oli­ka ty­per av väggde­ko­ra­tio­ner. Att ra­ma in si­dor ur fo­to­böc­ker är ett tips. Det går att ri­va ur si­dor ut­an att hel­hets­in­tryc­ket i boken för­störs. En ta­vel­vägg får mer dy­na­mik ge­nom att man blan­dar upp med till ex­em­pel snyg­ga speg­lar.

Även om hem­met känns ge­nom­tänkt läg­ger Sa­ra in­te

”En ta­vel­vägg får mer dy­na­mik ge­nom att man

blan­dar upp med till ex­em­pel snyg­ga speg­lar”

”Jag gil­lar färg! Det ska va­ra do­va to­ner, knal­ligt

är in­te min grej”

ner nå­gon för­mö­gen­het på möb­ler och in­red­nings­pry­lar. Köks­bor­det har hon till­ver­kat av två skriv­bords­ben från Ikea och en svart­må­lad trä­ski­va. Kö­ket har hon må­lat grått och hon har bytt ut al­la hand­tag.

I hal­len har Sa­ra själv byggt en sitt­bänk, och hon har klätt en rund­stång med lä­der­band och satt på kro­kar i mäs­sing.

– Kö­per jag nå­got helt nytt sat­sar jag gär­na på kva­li­tet. Jag spa­rar hell­re peng­ar un­der en tid och vän­tar li­te, än kö­per nå­got som jag trött­nar på snabbt.

– Myc­ket går även att gö­ra själv. Det är ro­ligt att in­spi­re­ras av ex­em­pel­vis so­ci­a­la me­di­er och in­red­nings­tid­ning­ar, och se­dan klu­ra ut hur man kan gö­ra nå­got lik­nan­de själv.

HA­DE VI HÄL­SAT på hos Sa­ra Åberg för någ­ra år se­dan ha­de vi möts av en helt an­nan stil och färgska­la. Då var det bei­ge och kräm­vitt som gäll­de.

Nu väl­jer hon hell­re mör­ka­re möb­ler och and­ra fär­ger på väg­gar och in­red­ning. Dess­utom är hem­met mer spar­sma­kat. Hon gil­lar pry­lar, men för­sö­ker und­vi­ka ett plott­rigt in­tryck.

– Nå­got av det vik­ti­gas­te är att mitt hem ska kän­nas som mig. Per­son­ligt och in­te ko­pi­e­rat, även om jag själv­klart in­spi­re­ras av tren­der pre­cis som al­la and­ra. Jag har gans­ka be­stäm­da åsik­ter om vad jag gil­lar och in­te. Dess­utom har jag nog all­tid va­rit pe­dant. Jag gil­lar in­te när det är stö­kigt, ut­an får en lugn och ro-käns­la när allt är på sin plats.

OMMÅLAT

1 I kö­ket må­la­de Sa­ra de trä­fär­ga­de kök­s­luc­kor­na grå och sat­te dit hand­tag från Ikea. En bud­getom­gör­ning som gjor­de stor skill­nad.

SAM­LAT

2 Sa­ra gil­lar pry­lar, men för­sö­ker und­vi­ka att det ska bli plott­rigt.

I HAL­LEN

3 Bord och spe­gel från Ikea, ne­on­ljus på väg­gen från Se­let­ti ne­onarts, ra­dio från Mars­hall Stan­mo­re. Den sto­ra glas­va­sen fyn­da­de Sa­ra i en lo­kal bloms­ter­af­fär.

MATPLATS

4 I var­dags­rum­met får Sa­ra plats med bå­de soff­hör­na och matbord. Matbord, sto­lar och lam­por från Ikea. Pors­lin Swe­dish Gra­ce från Rörstrand.

4

6

VITRINSKÅP

6 Skå­pet från Ikea må­la­de Sa­ra svart och sat­te på nya knop­par.

LOP­PIS­FYND

5

5 Inu­ti skå­pet står glas, li­te är lop­pis­fyn­dat och li­te är ärvt. Eif­fel­tor­net är en sou­ve­nir från Pa­ris. I fo­to­ra­men från Um­b­ra sit­ter en li­ten del av en ta­pet, Fo­na­set­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.