Stil­rent & tid­löst med dansk de­sign

En­kelt, funk­tio­nellt och snyggt. Ett helt var­dags­rum in­rett i dansk de­sign! Färgska­lan är so­ber och den tid­lö­sa sof­fan i lä­der som ba­ra blir snyg­ga­re med åren. Vi sat­sar på lek­ful­la de­tal­jer och kak­tu­sar – årets tren­di­gas­te väx­ter!

Leva & Bo - - Trendiga Rum - Av JO­SEP­HI­NE CARR Fo­to JOACHIM BELAIEFF

DANS­KAR­NA TAR FÖR sig. Det finns en stark am­bi­tion att fö­ra ut dansk de­sign i värl­den. Man för­val­tar ar­vet från 1950-ta­let när unga, driv­na dans­ka ar­ki­tek­ter och de­sig­ners tänk­te nytt.

Mo­dern tek­nik kom­bi­ne­ra­des med en­kel, funk­tio­nell och snygg de­sign. Vi sä­ger ba­ra sto­len Äg­get av Ar­ne Jacob­sen, Ph-lam­pan av Lou­is Poul­sen och Ope­ra­hu­set i Sid­ney ri­tat av Jørn Ut­zon.

Sam­ma tan­kar känns igen i dag. Led­or­den sta­vas kva­li­tet, hant­verk­s­käns­la, håll­bar­het och livs­gläd­je.

Ki­ka på vårt var­dags­rum, mö­ble­rat i sam­ma an­da!

Väg­gen är må­lad i en mjuk, grågrön ku­lör som bry­ter fint mot näs­tan al­la and­ra fär­ger. Vi sat­sar på en tid­lös sof­fa i lä­der som blir snyg­ga­re ju mer pa­ti­ne­rad den är. Trä, me­tall och en mjuk tuf­tad mat­ta lyfter yt­ter­li­ga­re. Färgska­lan går i hös­tens to­ner, men känns än­då so­ber för att hål­la över tid. Lek­full­he­ten ploc­kas upp i va­ser och and­ra pry­lar som lyfter hu­mö­ret. Och själv­klart in­re­der vi med kak­tu­sar, årets tren­di­gas­te väx­ter.

Vår ar­bets­hör­na har skriv­bord och hyl­la i mörk me­tall. Till det en knall­blå stol och fi­na ac­ces­so­a­rer och ett an­tik­fynd i form av en gam­mal dansk skriv­bords­lam­pa.

Då­tid och nu­tid för­e­nas i det dan­skin­spi­re­ra­de hem­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.