”De so­ci­a­la ytor­na går i ett fast är upp­de­la­de med en ni­våskill­nad”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Lot­te och Ken­neth har va­rit del­ak­ti­ga i he­la bygg­pro­ces­sen och va­rit med och ri­vit ut, kök, bad och gol­ven. Men till själ­va upp­bygg­na­tio­nen an­li­ta­de de hant­ver­ka­re.

Nu är hu­set i stort sett fär­digt, men käl­la­ren vän­tar på att re­no­ve­ras. Där pla­ne­rar Lot­te och Ken­neth att an­läg­ga en ba­stu, spaav­del­ning och fit­nessrum. Men in­nan dess ska träd­går­den åt­gär­das, då den i stort sett är igen­vux­en. När träd­går­den är röjd, ska bloms­ter­lö­kar och väx­ter plan­te­ras.

LOT­TE ÄR MYC­KET in­red­nings­in­tres­se­rad och tyc­ker att det är ro­ligt att änd­ra om hem­ma. Hon för­ny­ar gär­na med lam­por, va­ser och in­red­nings­pry­lar. Sti­len i hem­met ka­rak­tä­ri­se­ras av dansk de­sign från form­gi­va­re som Ar­ne Jac­kob­sen, Weg­ner och Ver­ner Pan­ton. Här hit­tar man även möb­ler från Ea­mes och Kar­tell, och konst från Mar­tin Fasting och Mi­chael Loeb. In­red­ning­en be­står av en skön mix av gam­malt och nytt, där al­la sa­ker­na

4

LJU­SA RUM

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.