”Jag har det gans­ka strikt i in­red­ning­en an­nars, det känns kul att le­va ut in­om ra­mar­na!”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– In­ner­dör­rar­na var rol­la­de in­nan jag må­la­de om dem, be­rät­tar Ma­til­da. Lä­gen­he­ten sak­na­de liv och ka­rak­tä­ren ha­de för­svun­nit.

Så hon gjor­de om och gjor­de rätt. Nu har char­men åter­fun­nits och de­tal­jer­na i lä­gen­he­ten fått sin prä­gel till­ba­ka. Men så ar­be­tar hon ock­så på Bygg­fa­bri­ken i Mal­mö där kva­li­tet och käns­la för de­tal­jer kom­mer i förs­ta hand. Nå­got som märks i Ma­til­das hem där val av hand­tag, knop­par och elut­tag föl­jer i lin­je med det ge­nu­i­na. Al­la ström­bry­ta­re är ut­byt­ta till svar­ta vipp­bry­ta­re i ba­ke­lit i he­la lä­gen­he­ten. Pri­o­ri­te­ring­ar som gjort att lä­gen­he­tens själ har hit­tat hem igen.

Från att ha haft eget fö­re­tag in­om tex­til där hon ar­be­tat med eg­na kol­lek­tio­ner och möns­ter har Ma­til­da gått vi­da­re mot att ut­bil­da sig in­om in­red­nings­de­sign. I dag är hon bå­de ut­bil­dad tex­til­form­gi­va­re och inredare. In­tres­set för tex­til lig­ger hen­ne fort­fa­ran­de ext­ra varmt om hjär­tat och hon har fullt upp med att form­ge tex­ti­la bil­der in­för ut­ställ­ning­ar med bland an­nat Konst­nä­rer­nas kol­lek­tiv­verk­stad i Mal­mö. Sy­ma­ski­nen får där­för in­ta blick­fång­et i var­dags­rum­met.

EN DEL AV väg­gen i var­dags­rum­met har Ma­til­da må­lat i en grå ny­ans. Här har hon sin kre­a­ti­va arbetshörna.

– Att skär­ma av en del av rum­met för det än­da­må­let kän­des bra då var­dags­rum­met be­höv­de två funk­tio­ner, en plats för soff­grupp och vän­ner och en kre­a­tiv ar­bets­del. An­slags­tav­lan kan va­ra hy­ste­risk emel­lanåt och för­änd­ras ef­ter vad jag ar­be­tar med, bå­de vad jag gil­lar men ock­så vad jag in­spi­re­ras av, sä­ger Ma­til­da.

Ar­kiv­hurt­sen är ett lop­pis­fynd som må­la­des vit till en konstut­ställ­ning. Se­dan fick den sin fick plats i ar­bets­hör­nan.

FÖR­VA­RING

Ma­til­da sat­sar på snygg för­va­ring till si­na ty­ger och sy­ma­te­ri­al. Tav­lor från Mo­der­na Musé­et, Hjär­tat från Form­frö­ken i Mal­mö, Al­fa­bets­tryck från House Doctor in­köpt hos Mi­loy i Mal­mö.

MOOD BOARD

An­slags­tav­lan är gjord av pap­pers­fi­ber be­stru­ken med as­falt på ena si­dan och klädd med tyg.

4

5

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.