”Jag går på käns­la, ve­lar in­te ut­an pro­var i stäl­let!”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Då hål­ler jag mig än­då in­om en ram med den grå fär­gen. Jag har det gans­ka strikt i in­red­ning­en an­nars, så det känns kul att le­va ut in­om ra­mar­na! Då gör det ingen­ting om in­tryc­ket in­nan­för är li­te rö­rigt.

ÄVEN I SOV­RUM­MET bör­ja­de Ma­til­da att in­re­da med väg­gen. Här vil­le Ma­til­da ska­pa ett lugn med böc­ker och sa­ker som ba­ra an­da­des ”sov­rum”. Ta­pet­väg­gen kom först. Den fick föl­ja med från den för­ra lä­gen­he­ten, men kom­plet­te­ra­des och bygg­des på. Se­dan val­des vägg­fär­ger­na ef­ter ta­pe­ter­na.

– Den grå fär­gen var gi­ven även här, se­dan skul­le jag ba­ra hit­ta någon­ting som pas­sa­de till den. – Jag går på käns­la, ve­lar in­te ut­an pro­var i stäl­let! Ma­til­da ha­de de fles­ta möb­ler­na se­dan in­nan men har bytt bå­de säng och köksmöb­ler. Att in­flytt­ning­en gjor­des i slu­tet på som­ma­ren, i sep­tem­ber då det var lop­pis­sä­song, var en lyck­träff.

– Of­tast kan man hit­ta rik­tigt fi­na lop­pis­fynd i se­cond hand-bu­ti­ker. Char­men är att in­te gö­ra det, att hit­ta sa­ker som har nötts li­te grann. Då slip­per man va­ra för re­spekt­full. Men tar man hand om dem på rätt sätt, med rätt verk­tyg och ma­te­ri­al, så får de ett and­ra liv. Det ger ka­rak­tär åt ett hem.

– Äld­re fö­re­mål har en an­nan kva­li­tet än da­gens pro­duk­ter, de tål att re­no­ve­ras, sä­ger Ma­til­da son har en kär­lek för äk­ta, ge­nu­i­na ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.