Soc­ker­pas­ta el­ler mar­si­pan?

Jag ser ibland i re­cept att man ska ha soc­ker­pas­ta men att man ock­så kan an­vän­da mar­si­pan.­Vad är egent­li­gen skill­na­den mel­lan des­sa två?

Leva & Bo - - Fråga Oss - SIG­NA­TUR

Bå­da an­vänds på sam­ma sätt, skill­na­den är att mar­si­pan in­ne­hål­ler man­del. Många tyc­ker ock­så att soc­ker­pas­tan på grund av sin elas­ti­ci­tet är lät­ta­re att job­ba med när man ska de­ko­re­ra tår­tor el­ler gö­ra fi­gu­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.