”Min förs­ta lya var bub­bel­gums­ro­sa”

Hem­ma hos de­sig­nern och tv-inredaren Karin Man­ner­stål är ba­sen av­ska­lad och mi­ni­ma­lis­tisk. Nor­disk de­sign lig­ger hen­ne varmt om hjär­tat. – Jag trivs bäst med att om­ge mig med klas­si­ker som hål­ler för evigt, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DA­NI­EL­LE DEASISMONT Foto DA­VID EI­NAR/TV4

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Min in­red­nings­stil hem­ma är nor­disk, mi­ni­ma­lis­tisk, av­ska­lad, svart och vit men med in­slag av färg och hu­mor. Jag trivs bäst med att om­ge mig med de­sign­klas­si­ker som hål­ler för evigt. I mitt barn­doms­hem var det Carl Malm­s­ten som angav to­nen och pap­pa var från Fin­land, det har satt si­na spår.

Har du all­tid haft sam­ma stil?

– Ja, det kan man nog sä­ga. Men min förs­ta ung­karlslya må­la­de jag helt i bub­bel­gums­ro­sa, pan­to­ne 223. Kanske är det där­för mitt hem är vitt nu för ti­den. Jag fick väl en överdos av färg helt en­kelt.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Li­vet! Al­la de­tal­jer som pas­se­rar runt om­kring he­la ti­den. Mil­jöom­byte ger en ext­ra kick, re­sor bru­kar va­ra re­na in­spi­ra­tions­bom­ben.

Du är själv form­gi­va­re, vil­ka fär­ger och möns­ter dras du till?

– Jag dras till det som känns nytt, spän­nan­de, ogjort och över­ras­kan­de. Det är in­te of­ta det hän­der, men jag kän­ner på di­rek­ten om det är nå­got jag blir kär i och ba­ra mås­te ha!

Var kö­per du helst in­red­ning?

– Jag bor in­te över­dri­vet stort och får in­te plats med så myc­ket in­red­ning. Köks­bor­det är min ar­bets­plats och de dans­ka och fins­ka sto­lar­na är in­köp­ta på gam­la he­der­li­ga Nordiska Gal­le­ri­et. Skul­le jag bo stör­re ha­de jag blan­dat upp mer med an­ti­ka möb­ler och gjort här­li­ga rum och in­stal­la­tio­ner. Ac­ces­so­a­rer som lam­por, va­ser och ro­li­ga fö­re­mål slä­par jag glatt med mig hem från oli­ka re­sor. Jag var i Kö­pen­hamn för­ra hel­gen och köp­te med mig en lek­saks­kla­ri­nett som jag kän­de att jag ba­ra mås­te ha.

Vad läng­tar du ef­ter just nu?

– En snygg bädd­sof­fa. Jag är i de­spe­rat be­hov! Ing­en har en­ligt min åsikt lyc­kats med att knäc­ka den­na nöt.

Har du nå­got eget hem­ma­pro­jekt?

– Ty­värr in­te. Jag bor­de ta tag i mitt ra­se­ra­de bad­rum bland an­nat… Men jag skju­ter det nog li­te på fram­ti­den.

När trivs du som bäst hem­ma?

– En helg­mor­gon när bar­nen so­ver. Det är all­de­les tyst, jag har en kopp Sir Wil­li­ams-te och al­la de­lar av Da­gens Ny­he­ter runt om­kring mig i sof­fan.

KARINS TIPS FÖR HEM­MET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.