Änt­li­gen dags för ad­ventspynt

Leva & Bo - - Redaktören -

NU ÄR DET änt­li­gen dags för ju­len! Den bäs­ta ti­den på året. Det är un­der­bart att fyl­la fönst­ren med ljus­sta­kar, sling­or, och sto­ra maf­fi­ga stjär­nor. Hänga upp kran­sar och fyll kru­kor­na med jul­blom­mor. Jul­gra­nen får gär­na pyn­tas re­dan till förs­ta ad­vent, att vän­ta till da­gen fö­re julaf­ton känns in­te nöd­vän­digt. Ju­len är ett pa­ra­dis för al­la oss som äls­kar när det blir myc­ket av allt.

Det är en höjd­punktatt ploc­ka fram lå­dor­na med jul­sa­ker, al­la fa­vo­ri­ter som jag läng­tat ef­ter! Den enor­ma halm­boc­ken, Li­sa Lar­sons­ad­vents­barn och den rö­da jul­kud­den. Klas­si­ker som ald­rig blir omo­der­na och som är li­ka fi­na var­je år. Hem­met för­vand­las från blekt och höst­trött till mys­rött på någ­ra tim­mar.

Men det finns för­stås all­tid plats för nå­got nytt. Hit­ta en ny fa­vo­rit bland vå­ra 30 fi­na ny­he­ter på si­dan 40. Och att hänga tre stjär­nor till­sam­mans är årets grej för al­la oss som vill ha ext­ra stäm­ning och fint i fönst­ret.

När det gäl­ler glöggfest gäl­ler det att va­ra först. Den förs­ta är all­tid go­dast. Bjud på fest­li­ga till­be­hör som lax­rul­lar med get­ost, cheesecake med gor­gon­zo­la och knap­ri­ga ost­ka­kor. Top­pa det med en saff­ranska­ka så blir ka­la­set en suc­cé. På si­dan 72 hit­tar du re­cep­ten och på si­dan 78 hit­tar du 27 glöggs­or­ter som vi har tes­tat. Välj bland box­ar, snyg­ga flas­kor, svagt och starkt. El­ler pro­va den hem­gjor­da på si­dan 82.

Hit­ta in­spi­ra­tion och idéer till din egen drömjul, väl­kom­men till LE­VA&BO:s förs­ta jul­num­mer!­

”Det är en höjd­punkt­att ploc­ka fram lå­dor­na med jul­sa­ker”

UL­RI­KA NORD­LIN­DER

re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.