”Det blir bygg, mat och så spe­lar vi lå­tar”

Plu­ra Jons­son har hit­tat sitt pa­ra­dis i ett 1700-tal­storp i Sörm­land. I nya pro­gram­met ”Pluras pa­ra­dis” job­bar han med snic­ka­ren Björn Christi­erns­son. Till­sam­mans med kän­da gäs­ter blir det bygg­pro­jekt, träd­gårds­jobb, mu­sik och mat­lag­ning.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Gör du in­red­nings­pro­gram nu?

– Ja för jag är ju en re­näs­sans­män­ni­ska som kan allt. Nej, det är fak­tiskt in­te så myc­ket in­red­ning, det är mer bygg och mat­lag­ning och så spe­lar vi lå­tar. Det är väl­digt blan­dat. Ro­li­gas­te är nog att jag får vi­sa upp Sörm­land och den vack­ra na­tu­ren härom­kring.

Hur hit­ta­de du dit?

– Jag är egent­li­gen en ”havs­män­ni­ska”, men det är så svin­dyrt att kö­pa vid ha­vet. Det här har min fru le­tat fram på Hem­net. Jag ha­de vis­sa kri­te­ri­er och ef­ter ett tag hit­ta­de hon det här tor­pet som vi åk­te och tit­ta­de på. Det är väl­digt schysst med sjöutsikt och en vac­ker ha­ge ut­an­för.

Vad byg­ger ni i pro­gram­met?

– Bland an­nat får man föl­ja byg­get av växt­hu­set och vi har byggt om ved­bo­den till ateljé med ve­ran­da ut­an­för.

Vad blir det för mat?

– Det blir oli­ka grad av mat­lag­ning. Ibland är det väl­digt snab­ba sa­ker och ibland mer in­gå­en­de. Vi fis­kar kräf­tor och ploc­kar svamp. Det är in­te som Pluras kök, ut­an här gör vi mas­sor av and­ra sa­ker.

Vad blir det för gäs­ter?

– I förs­ta pro­gram­met träf­far vi Ma­rie Gö­ran­zon och Dan­ny Sau­ce­do. Fler gäs­ter är Mo­na Sah­lin, Markus Kru­ne­gård och Mau­ro Scoc­co är för­stås med.

Vad gör ditt stäl­le till pa­ra­dis?

– Det finns nog inga pa­ra­dis på jor­den. Men jag gil­lar att va­ra på lan­det, gå i sko­gen och fis­ka. Nu läng­tar jag till vå­ren. Vi har an­lagt ra­bat­ter och det är jät­te­kul att hål­la på med det. Det he­ter ju att när fan blir gam­mal blir han re­li­giös, men jag tror att han blir träd­gårds­in­tres­se­rad och får ont i ryg­gen!

FOTO: JOHN­NY WOHLIN/ TV3

VID TOR­PET. I nya pro­gram­met ”Pluras pa­ra­dis” ska Plu­ra Jons­son till­sam­mans med snic­ka­ren Björn Christie­rns­son och kän­da gäs­ter ta tag i oli­ka bygg- och träd­gårds­pro­jekt runt Pluras lil­la torp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.