”Jag är svag för gam­malt pors­lin, helst vitt och gär­na kan­nor”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Sam­ma dag som vi fick nyck­lar­na till hu­set så åk­te vi ut och bör­ja­de un­der­sö­ka om det fanns äld­re, fi­na trägolv som vi all­tid drömt om att ha. I skaf­fe­ri­et i kö­ket drog vi loss plast­mat­tan och fann ett fint, mörkt gam­malt trägolv, sä­ger Cla­ra.

Även på över­vå­ning­en drog de loss mat­tan och fann trägolv i al­la tre rum­men. Näst på tur är att gö­ra nå­got åt gol­ven på ne­der­vå­ning­en. Där finns det slit­na plast­mat­tor, och ett la­mi­nat­golv.

– Dröm­men är na­tur­ligt­vis att trä­gol­ven är i så bra skick så att de går att an­vän­da. Men vi har fått hö­ra att det för­mod­li­gen in­te finns nå­got trägolv un­der la­mi­nat­gol­vet i mat­sa­len, så då mås­te vi läg­ga in ett nytt trägolv. Vi har helt en­kelt in­te kom­mit fram till hur vi ska gö­ra än­nu, men det kom­mer, sä­ger Cla­ra.

FRÅN FINHALLEN KOM­MER man upp till över­vå­ning­en. Där finns en stor hall, ett li­tet sov­rum som an­vänds som gar­de­rob och pa­rets sto­ra, lju­sa sov­rum. Hal­len är my­sigt pyn­tad med gran och gam­la an­ti­ka möb­ler. Cla­ra är an­tik­hand­la­re och har ett brin­nan­de in­tres­se för gam­la, vack­ra sa­ker.

Hen­nes fa­milj dri­ver en auk­tions­fir­ma se­dan många år till­ba­ka, och Cla­ra har va­rit med på auk­tio­ner se­dan hon var li­ten och gått på skatt­jakt i många gam­la hus.

– Jag äls­kar helt en­kelt gam­la sa­ker. Jag tyc­ker att de har själ och histo­ria som nya sa­ker sak­nar. Jag är svag för gam­malt pors­lin, helst vitt och gär­na kan­nor. De är så fi­na till bå­de som­ma­rens ängs­blom­mor och till vin­terns gran­ris, sä­ger Cla­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.