Hem­lig­he­ten som be­va­rats i 150 år

Blos­sas år­gångs­glögg har fun­nits se­dan 2003. Men glög­gen som dryck har en be­tyd­ligt läng­re histo­ria. På 1800-ta­let fick den sitt sto­ra ge­nom­brott.

Leva & Bo - - Julgott -

2003 vil­le Blos­sa tes­ta ett nytt grepp – att pro­du­ce­ra en spe­ci­ell år­gångs­glögg. Chi­ef Blen­dern Åsa Orsvärn fick upp­dra­get, och på hös­ten det året dök den förs­ta ver­sio­nen upp på Sys­tem­bo­la­get: en glögg som ha­de smak­satts med po­me­rans.

Nu­me­ra är Blos­sa år­gångs­glögg nå­got som hör ju­len till li­ka myc­ket som lus­se­bul­lar­na, klap­par­na och gra­nen.

– Var­je år åker vi ut på en re­sa och den här gång­en gick den till Eng­land. Vi eta­ble­ra­de en kon­takt med The Lon­don Tea Com­pa­ny som lig­ger pre­cis in­till Buc­king­ham Pa­la­ce och som är ett ny­ska­pan­de te­hus som ba­ra job­bar med Fairt­ra­de. Så årets glögg är fram­ta­gen i sam­ar­be­te med dem, sä­ger Åsa Orsvärn.

Att dric­ka varmt och kryd­dat vin har anor långt bak i ti­den. Re­dan un­der an­ti­ken till­sat­te gre­ker och ro­ma­re kryd­dor i si­na viner, av häl­so­skäl el­ler som smak­för­bätt­ra­re. Gustav Va­sa höll sig med en egen bland­ning som be­stod av rhenskt vin, soc­ker och ho­nung kryd­dat med ka­nel, ing­e­fä­ra, kar­de­mum­ma och nej­li­kor.

I Sve­ri­ge väx­te glög­gens po­pu­la­ri­tet un­der 1800-ta­lets and­ra hal­va när de pri­vata­vin han­dels­fir­mor­na bör­ja­de till­ver­ka fär­dig­blan­dad glögg. Det fanns på den ti­den bå­de vinglögg och en star­ka­re va­ri­ant som kal­la­des cog­nacs­glögg el­ler jul­glögg. Glög­gen kom allt­mer att för­knip­pas med jul­fi­ran­det och eti­ket­ter­na de­ko­re­ra­des med tom­te­nis­sar som ko­ka­de el­ler sma­ka­de på den rykande dryc­ken. På 1890-ta­let fick glög­gen sitt de­fi­ni­ti­va ge­nom­brott som jul­dryck i många av de svens­ka hem­men.

En av hu­vud­sta­dens mest fram­stå­en­de vin­han­dels­fir­mor vid den här ti­den var J.D. Grönstedt & Co i Gam­la Stan – och den var känd för att ha den godaste glög­gen av al­la.

– 1917 kom ju se­dan det svens­ka vin- och sprit­mo­no­po­let. Vin & Sprit bör­ja­de pro­du­ce­ra Blos­sas glögg när bo­la­get köp­te upp Grönsted­ts. Och det är det ur­sprung­li­ga grundre­cep­tet som an­vänds än i dag och som är själ­va ba­sen för al­la glögg från Blos­sa, be­rät­tar Åsa Orsvärn.

I det­ta re­cept in­går fle­ra oli­ka eu­ro­pe­is­ka viner – muscatvin från Spa­ni­en, tar­ra­go­na vin, lis­bon vin (i dag an­vänds portvin istäl­let) samt ett rött bordsvin från Spa­ni­en. Des­sa blan­das med soc­ker och med Blos­sas uni­ka krydd­bland­ning. Ex­akt vad den­na bland­ning be­står av ä ren­väl­be­va­rad fö­re­tags­hem­lig­het från 1800- ta­let som få kän­ner till. Men de fles­ta kan nog kän­na tyd­li­ga spår av krydd­nej­li­ka, kar­de­mum­ma, rus­sin, ka­nel och ing­e­fä­ra – de där ty­pis­ka dof­ter­na och sma­ker­na som hör ju­len till.

Ex­akt vad den­na bland­ning be­står av är en väl be­va­rad fö­re­tags­hem­lig­het från 1800-ta­let som få kän­ner till.

J.D. Grönstedt & Co i Gam­la Stan.

Åsa Orsvärn

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.