Kan man tilla­ga kött som gått ut?

Hej! Jag ser ibland att bu­ti­ker­na säl­jer kött och kött­färs med kort da­tum, det kan till gå ut sam­ma dag. Om man då kö­per hem och in­te tilla­gar det för­rän näs­ta dag – är det far­ligt att äta? Är det nå­gon skill­nad på bäst fö­re-da­tum och sista för­bruk­nings­da

Leva & Bo - - Fråga Oss - MARIA

Svar: Märk­ning av bäst fö­re-dag är till­ver­ka­rens ga­ran­ti för att livs­med­let hål­ler åt­minsto­ne till det da­tu­met, om det för­va­ras på rätt sätt i obru­ten för­pack­ning. Att da­tu­met är pas­se­rat in­ne­bär in­te nöd­vän­digt­vis att livs­med­let in­te går att äta, och det är fort­fa­ran­de lag­ligt att säl­ja. Livs­me­dels­ver­kets ge­ne­rel­la re­kom­men­da­tion är att man luk­tar och ser på ma­ten och gör en egen be­döm­ning. Gra­vi­da och and­ra som till­hör en risk­grupp för till ex­em­pel lis­te­ria ska dock all­tid va­ra för­sik­ti­ga med att sma­ka på mat som bör­jar när­ma sig bäst fö­re-dag. Märk­ning av sista för­bruk­nings­dag an­vänds på mat som snabbt kan för­säm­ras och bli en häl­so­risk. Här kan man fry­sa in el­ler la­ga till in­nan da­tu­met har pas­se­rat för att räd­da ma­ten.

FOTO CARINA OLANDER

MAT­PLATS. Trä­sto­lar­na är in­köp­ta på Jysk för ett par år se­dan. Lik­nan­de sto­lar finns på El­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.