Cla­ra pyn­tar med sa­ker från sko­gen

Hem­ma hos Cla­ra är det enk­la det vack­ra. Hu­set på går­den ut­an­för Sven­ljunga är in­rett med gam­la, fi­na möb­ler med pa­ti­na och för att ska­pa jul in­re­der Cla­ra med di­kes­gra­nar, rö­da äpp­len och hy­a­cin­ter.

Leva & Bo - - Innehåll - Av AN­NA TRUELSEN Foto JONAS LUND­BERG

DET VINER I trä­den i sko­gen runt det gam­la röd­må­la­de hu­set i Öst­ra Frölun­da. Det är snart ad­vent och Cla­ra och Tom­my har pre­cis fått i ord­ning hu­set för jul­fi­ran­det.

I ÅR ÄR ju­len all­de­les spe­ci­ell för det är förs­ta ju­len i de­ras hus. In­ne i hu­set dof­tar det gott av hy­a­cin­ter och det knast­rar hem­trev­ligt från ka­mi­nen i mat­sa­len.

Det rö­da hu­set med vi­ta knu­tar lig­ger på lan­det all­de­les in­till skogs­kan­ten. Hu­set är på 105 kvadrat­me­ter och per­fekt i stor­lek, tyc­ker Cla­ra och Tom­my. Det är även till­hö­ran­de la­du­gård, brygg­hus och 13 hek­tar åker­mark och skog.

– Ti­di­ga­re hyr­de vi ett hus i sam­ma by. Ti­den i hu­set fick oss att vil­ja kö­pa vårt eget. Det dug­gar dessvär­re in­te tätt av hus här på lan­det, så jag satt i prin­cip dag­li­gen

CHAR­MIG IDYLL

Cla­ra och Tom­my bor i ett rött hus med vi­ta knu­tar all­de­les in­till skogs­kan­ten.

VAC­KER VY

De gam­la fönst­ren är ori­gi­nal och har ett näst in­till sakralt ut­tryck. Ge­nom fönst­ren har man ut­sikt över äng­en där rå­dju­ren be­tar.

HÄM­TAR VED

”Det går åt många lass ved om da­gen, men det spar­kar så trev­ligt från eld­stä­der­na, så det är värt det”, sä­ger Cla­ra.

GRANN GRAN

4 Cla­ra är för­tjust i gam­malt jul­granspynt och har klätt gra­nen med stärk­ta vir­ka­de stjär­nor, glas­ku­lor och glas­kot­tar. Får­skinn från Shep­herd. Gar­di­ner från Gekås. Jul­grans­ku­lor från Bu­tik Torp­dröm i Lim­ma­red.

AD­VENTS­LJUS

5 ”Jag gör jul­fint med enk­la me­del. Li­te gran­ris, rö­da äpp­len och ste­a­rin­ljus så blir det jul­käns­la i var­je vrå”, sä­ger Cla­ra.

JUL­GRIS

6 Lop­pis­fyn­dad jul­gris­ljus­sta­ke spri­der jul­stäm­ning på bor­det.

GLÖGGMYS

7 På den gam­la ved­spi­sen är glögg och ka­kor stäm­nings­fullt upp­du­kat.

JULDUK­NING

8 Mat­sa­len är vac­kert du­kad med gran­ris och rö­da äpp­len.­

BLICK­FÅNG

9 Ka­kel­ug­nen är som ett smyc­ke för rum­met. I dags­lä­get är den in­te tät och går in­te att el­da i, men pla­ner finns på att åt­gär­da felen så att den går att el­da i.

GRAN­RIS & LJUS

10 Duk­ning­en blir stäm­nings­full­med gam­la jul­grans­ljus­hål­la­re på var­je tall­rik.

GOD­SA­KER

11 På den gam­la sek­re­tä­ren har Cla­ra du­kat upp med jul­go­dis.

LJUV­LIG BÄDD

12 Den gam­la järn­säng­en är ro­man­tiskt bäd­dad med spet­sar och lin­ne­tyg.

LJUST & VITT

13 Pa­rets sov­rum går i vitt. Skän­ken ger rum­met en se­kel­skif­tes­käns­la.

1

2

3

4

6

5

7

10

9

11

12

13

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.