Ca­ta­ri­na Skoglund in­re­der per­son­ligt med ta­pe­ter

Hem­ma hos blog­ga­ren Ca­ta­ri­na Skoglund står do­va fär­ger och per­son­li­ga de­tal­jer i cent­rum. På instagram in­spi­re­rar hon nä­ra 50 000 per­so­ner med bil­der från sitt hem.

Leva & Bo - - Innehåll - Av DA­NI­EL­LE DEASISMONT Foto PRI­VAT

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Jag har ing­en ge­nom­tänkt stil, ut­an kör på det jag tyc­ker om. Den upp­levs nog som li­te blan­dad, ut­an nå­gon di­rekt röd tråd egent­li­gen.

Har du all­tid haft sam­ma stil?

– Nej, jag har pro­vat mig fram ge­nom åren. Men den vi­ta, mi­ni­ma­lis­tis­ka sti­len har ald­rig till­ta­lat mig, jag har all­tid haft myc­ket färg och vär­me i mitt hem. När jag och min man to­tal­re­no­ve­ra­de vårt kök pro­va­de vi att ha vit­må­la­de väg­gar men ef­ter nå­gon må­nad må­la­de vi om i en grå­blå ku­lör. Vår tjus­ning för ta­pe­ter från Wil­li­am Mor­ris har där­e­mot fun­nits kvar se­dan vi ta­pet­se­ra­de hal­len i vår för­ra lä­gen­het för åt­ta år se­dan. Just nu har vi tre oli­ka Mor­rista­pe­ter hem­ma.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Mitt in­tres­se för film och mu­sik är det som är grun­den till all min in­spi­ra­tion. Fram­för allt det ti­di­ga 60-ta­lets pop­kul­tur men även Woody Al­len och den frans­ka nya vå­gen, Nou­vel­le va­gue, har in­spi­re­rat mig myc­ket i min in­red­ning. En stän­digt åter­kom­man­de in­spi­ra­tions­käl­la är den brit­tis­ka in­red­nings­sti­len. Den är svår att im­ple­men­te­ra i ett van­ligt hem då den krä­ver en hel del yta och tak­höjd.

För­änd­ras ditt hem med sä­song­er­na?

– Egent­li­gen in­te, jag tyc­ker om att ha det om­bo­nat hem­ma året om. Där­e­mot blir jag mer su­gen på att in­re­da och gö­ra om hem­ma på hös­ten och vin­tern då vi är mer in­om­hus.

Var kö­per du helst in­red­ning?

– I an­tik­af­fä­rer i om­rå­det där jag bor. Jag kö­per säl­lan nya möb­ler, ut­an tyc­ker om klassisk de­sign som hål­ler år ef­ter år. Om jag kö­per ny de­sign så blir det of­tast från dans­ka Hay.

Vad står på din öns­ke­lis­ta just nu?

– Y-sto­lar av Hans J. Weg­ner, även hans få­tölj i mo­del­len CH-27.

Ditt instagram­kon­to om in­red­ning har näs­tan 50 000 föl­ja­re.

Vem in­spi­re­ras du själv av?

– Vän­ner och kol­le­gor på instagram in­spi­re­rar mig. Jag får ock­så in­spi­ra­tion från ut­länds­ka kon­ton som @saar­man­che och @the­reedsmith. Na­tu­ren och mil­jö­bil­der är ock­så en stor in­spi­ra­tion.

Vil­ket är ditt bäs­ta DIY-knep?

– Jag är in­te är så pyss­lig av mig. Där­e­mot tyc­ker jag om stör­re pro­jekt som att måla och ta­pet­se­ra. I vår dot­ter Stel­las rum har vi en vägg med oli­ka ta­petvå­der från Mor­ris & co som blev över då vi ta­pet­se­rat om här hem­ma. Ett ro­ligt sätt att för­änd­ra i ett barn­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.