Lop­pis­fynd och in­du­stri­käns­la i vil­lan

30-talsvillan i Väs­terås är ny­re­no­ve­rad och i fönst­ren står grö­na väx­ter och vi­ta jul­blom­mor. Maria och Jonas har in­rett sitt hem med lop­pis­fynd, ärv­da sa­ker och de­sign­klas­si­ker.

Leva & Bo - - Innehåll - Text KA­TA­RI­NA FORS­BERG Foto HE­LE­NA BLOM

HU­SET LIG­GER I en bac­ke, i vil­la­om­rå­det Kristi­ans­borg i cen­tra­la Väs­terås. In­vän­digt är de fles­ta väg­gar och golv vi­ta, men oli­ka mönst­ra­de ta­pe­ter och ty­ger ger in­red­ning­en liv. – Vi ha­de bott i Stock­holm någ­ra år när det här hu­set kom ut till för­sälj­ning. Bå­de jag och Jonas är upp­väx­ta i trak­ten, och vi viss­te att vi vil­le till­ba­ka hit, sä­ger Maria.

Hu­set blev de­ras som­ma­ren 2013 och trots att det är byggt 1938 så var de ba­ra de tred­je ägar­na.

– Jag viss­te att jag vil­le ha en vit bas, så att möb­ler och sa­ker får kom­ma till sin rätt. Men hu­set är gans­ka myc­ket stör­re än lä­gen­he­ten vi ha­de ti­di­ga­re, så vi viss­te in­te rik­tigt hur vi skul­le fyl­la upp det med möb­ler, sä­ger Maria.

Med ärv­da sa­ker, lop­pis­fynd och någ­ra ny­till­skott i form av de­sign­klas­si­ker blev vil­lan ett färg­starkt men sam­ti­digt vil­samt hem till den lil­la fa­mil­jen som ut­ö­ka­des med lil­la Vig­go när de ha­de flyt­tat in.

– Hem­met har fått växa fram. Men sam­ti­digt viss­te jag hur jag vil­le ha det.

Maria är ut­bil­dad in­red­nings­ar­ki­tekt på bland an­nat Konst­fack. Lam­por­na i var­dags­rum­met och sto­lar­na i Viggos rum är någ­ra av hen­nes ex­a­men­s­jobb.

– Jag har ju all­tid ve­tat att jag vil­le hål­la på med det här, sä­ger Maria. Re­dan när jag var li­ten gjor­de jag oli­ka plan­lös­ning­ar till mitt Bar­bi­e­hus.

– Jonas är ock­så väl­digt in­tres­se­rad av in­red­ning, men det är nog jag som be­stäm­mer i slutän­dan, sä­ger hon.

KÖ­KET HAR NY­LI­GEN re­no­ve­rats. Luc­kor­na har må­lats lind­bloms­grö­na och över­skå­pen har ta­gits bort och er­satts av en ka­kel­vägg och öpp­na hyl­lor där färg­starkt pors­lin blan­das ne­dan­för nya lam­por från House doctor.

– Som jag har le­tat ef­ter de där, sä­ger Maria. Till sist hit­ta­de jag dem av en slump i en af­fär i Stock­holm.

Med gans­ka små me­del har kö­ket fått en helt ny käns­la. – Jag är väl­digt för­tjust i in­du­stri­de­sign. Jag får myc­ket in­spi­ra­tion av gam­la in­du­stri­om­rå­den. Men ock­så från tid­ning­ar, re­sor och so­ci­a­la me­di­er.

Det nya bad­rum­met har ett grönt plåt­skåp från dans­ka Nor­dal, ett här­ligt ka­kel­golv i ett gra­fiskt möns­ter och kra­nar i mäs­sing. Bå­de tren­digt och per­son­ligt.

JU­LEN SKA TILL­BRING­AS till­sam­mans med släkt och vän­ner i nya hu­set.

Vi­ta jul­stjär­nor, ama­ryl­lis och gra­nar i oli­ka kru­kor bi­drar till jul­stäm­ning­en. Och gra­nen är pyn­tad med tra­di­tio­nel­la ku­lor och glit­ter.

Grönt är en ge­nom­gå­en­de färg i hem­met. För­u­tom den grö­na köks­in­red­ning­en och de­tal­jer i grönt såsom en här­lig mat­ta i var­dags­rum­met har väg­gar­na i trap­pen fått en blad­rik ta­pet i oli­ka ny­an­ser av grönt.

– Den he­ter Ox­ford och kom­mer från Borå­sta­pe­ter, Men den har ty­värr ut­gått. Här kän­de vi att det be­höv­des nå­got mer om­bo­nat, det blev all­de­les för vitt som det var ti­di­ga­re, sä­ger Maria.

– Ja, jag är li­te svag för grönt, fort­sät­ter hon. För­u­tom sin egen fir­ma job­bar Maria med en ar­ki­tekt­fir­ma i sta­den och hjäl­per hy­res­gäs­ter att väl­ja oli­ka till­val till si­na lä­gen­he­ter.

– Mitt bäs­ta tips är vå­ga ha sin egen stil. Om man in­te har det ser al­la hem li­ka­da­na ut till slut, sä­ger Maria.

DE­TAL­JER Ta­pe­ten i köks­de­len är Stig Lind­bergs Her­ba­ri­um

från Borå­sta­pe­ter.

2

3

4

5

6

JULPYN­TAT

8

ARVEGODS

9

8

Mat­tan i var­dags­rum­met kom­mer från Ikea. Sof­fan är köpt på Bocon­cept och sto­lar­na av Ar­ne No­rell är auk­tions­fynd. Kud­dar från bland an­nat Svenskt tenn, en del är syd­da av tyg från Al­me­dahls. Gra­nen är pyn­tad med ljus och ku­lor. Lam­pan i var­dags­rum­met är ett av Ma­ri­as ex­a­mens­ar­be­ten från Konst­fack.

Sto­len, som är ett arvegods, är klädd med tyg från Svenskt tenn. El­fa­hyl­lor­na i var­dags­rum­met är ful­la med ro­li­ga de­tal­jer, blom­mor och böc­ker.

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.