Mitt dröm­hem. Lant­lig charm på går­den i Da­lar­na

Leva & Bo - - Innehåll -

DEN STO­RA RÖ­DA bygg­na­den i Smedjebacken här­stam­mar från 1700-ta­let. Bergs­män­nen bröt malm vid si­dan av jord­bru­ket och ha­de of­ta sto­ra fi­na, går­dar. Men när Åsa och Kjell Mei­ton över­tog hu­set 2001 var det mesta av in­red­ning­en från 70-ta­let.

– Det var Kjells för­äld­rar som bod­de här då. Det var re­no­ve­rat ef­ter den ti­dens ide­al, med plasti­ga fär­ger och van­li­ga dör­rar, sä­ger Åsa. – Vi har för­sökt att åter­ska­pa hur det såg ut. Med lin­ol­je­fär­ger, åter­bruk av gam­malt ma­te­ri­al och ett tid­löst tän­kan­de har den gam­la bergs­mans­går­den fått sitt nu­va­ran­de ut­se­en­de.

– Jag tyc­ker om att tän­ka tid­löst. Jag har all­tid gått min egen väg, sä­ger Åsa.

Dot­tern Alice har va­rit hem­ma och hjälpt till med pep­par­kaks­hu­set, ama­ryl­li­sar­na är på väg att blom­ma i köks­fönst­ret, ute­rum­met är pyn­tat.

PÅ GÅR­DEN FINNS bå­de ett härb­re där Åsa har sin fri­sörsa­tel­jé och ett ut­hus där hon ar­be­tar med mål­ning av möb­ler. När ryg­gen in­te läng­re räck­te till att stå och klip­pa he­la da­gar­na ut­bil­da­de Åsa sig till de­ko­ra­tions­må­la­re.

Över­allt i hu­set syns hen­nes mål­ning­ar. På ett skåp i salen, och på den öv­re vå­ning­en syns en bok­stavs­slinga runt he­la rum­met, en text som Åsa hit­ta­de på en skorpp­å­se och som hon må­la­de dit.

Det mesta av in­red­ning­en i hu­set har till­kom­mit på så sätt. Åsa får en idé och skri­der till ver­ket. Kö­ket har hon till ex­em­pel snick­rat själv.

– Det låg ti­di­ga­re där matrum­met lig­ger. Men jag vil­le ha det i gam­mal­dags stil och det är ett gans­ka svårt ut­rym­me så jag fick gö­ra det själv, sä­ger hon.

Det mesta av ma­te­ri­a­let har hon hit­tat på lop­pi­sar och i bo­dar.

”Jag tyc­ker om att tän­ka tid­löst. Jag har all­tid gått min egen väg”

Bad­ka­ret är hen­nes se­nas­te als­ter. Det har hon till­bring­at många tim­mar med att de­ko­ra­tions­må­la.

– Det lig­ger 120 tim­mars ar­be­te bakom. Men det har stått i en bod i 17 år så det var dags att gö­ra nå­got åt det.

Bad­ka­ret står i ett bad­rum där det mesta är per­son­ligt och byggt av pa­ret själ­va. Dusch­ka­bi­nen är klädd med ka­kel på ut­si­dan och med mo­sa­ik på in­si­dan. I ett hörn finns en ba­stu med glas­dör­rar.

I ETT RUM på den öv­re vå­ning­en lig­ger Åsas sy­rum. Här har hon pre­cis sytt fär­digt över­dra­gen till sof­for­na i var­dags­rum­met. I fa­vo­rit­fär­gen grönt för­stås. – Det är verk­li­gen ro­ligt att gö­ra sa­ker man be­hö­ver. Ju­len till­bring­as i den gam­la bergs­man­går­den för­stås. Då kom­mer bar­nen Alice och Da­vid hem med si­na re­spek­ti­ve.

– Det är vik­tigt att va­ra nä­ra de mi­na, sä­ger Åsa.

LE­VA&BO •

2

3

4

TRAVAD VED

6

KRE­A­TIV PLATS

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.