Ny­fi­ken på. El­sa Bill­und kö­per jul­klap­par­na på lop­pis

Pro­gram­le­da­ren och blog­ga­ren El­sa Bill­gren in­spi­re­ras av gam­la mu­si­ka­ler och har fyn­dat på lop­pis se­dan hon var tre år. – Det du kö­per be­gag­nat kan du all­tid säl­ja igen, det är en smart de­al, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Innehåll - Av DA­NI­EL­LE DEASISMONT Foto EL­SA.EL­LE.SE

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Den är väl­digt blan­dad, färg­glad och full med vin­tage! Jag tyc­ker att ett hem ska be­skri­va män­ni­skor­na som bor där och det är så jag in­re­der hem­ma hos mig själv ock­så. Jag äls­kar att lop­pis­fyn­da de­tal­jer! Vin­tage är mitt störs­ta in­tres­se, jag vill in­re­da med gam­la sa­ker.

Har du all­tid haft sam­ma stil?

– Nej, jag in­re­der all­tid ef­ter hur jag bor. Hu­sets ål­der och stil på­ver­kar jät­te­myc­ket. Mitt för­ra hem var mör­ka­re med mind­re rum och 50-tal­s­käns­la, då fick det sty­ra in­red­ning­en. Nu bor jag myc­ket lju­sa­re med ut­sikt över en park så nu är min stil hem­ma ba­se­rad på när­he­ten till na­tu­ren.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Det änd­ras he­la ti­den. Jag blir ju ock­så på­ver­kad av tren­der, tren­der är ro­ligt så länge man in­te kö­per nytt he­la ti­den. Det är svårt att be­skri­va men jag gil­lar sa­ker som är fil­mis­ka, som har en käns­la. Jag in­spi­re­ras av gam­la mu­si­ka­ler och te­a­ter.

Var kö­per du helst in­red­ning?

– Jag har mas­sor av fa­vo­ri­ter! I Stock­holm gil­lar jag Brand­sta­tio­nen och Du­sty de­co men jag fyn­dar på My­ror­na el­ler pingst­kyr­kans lop­pi­sar. Var kom­mer ditt vin­ta­ge­in­tres­se ifrån?

– Jag är upp­vux­en i ett hem ut­an nya sa­ker, så det har fun­nits med mig he­la li­vet. Se­dan är jag en obot­lig ro­man­ti­ker som tyc­ker om sa­ker som be­rät­tar en histo­ria. Vin­ta­ge­klä­der har all­tid va­rit ett in­tres­se, jag har fyn­dat på lop­pis se­dan jag var tre år gam­mal så det kom­mer na­tur­ligt.

Vil­ket är ditt bäs­ta se­cond hand-tips?

– Fun­de­ra på vad du har för be­hov, vad sak­nar du hem­ma? Är det ske­dar, va­ser el­ler en ext­ra stol? Skriv upp en lis­ta på vad du be­hö­ver och ta med dig den när du går på lop­pis el­ler se­cond hand. Det du kö­per be­gag­nat kan du all­tid säl­ja igen. Det är en smart de­al.

Vad läng­tar du ef­ter just nu?

– Ju­len! Jag bör­ja­de kö­pa jul­klap­par i no­vem­ber, jag tyc­ker det är skönt att va­ra ute i god tid. Jag tyc­ker in­te det är kul att ge nya sa­ker så jag le­tar ef­ter jul­klap­par på lop­pis.

Har du nå­got hem­ma­pro­jekt på gång?

– Det stän­di­ga hem­ma­pro­jek­tet är att ren­sa och gö­ra sig av med sa­ker.

När trivs du som bäst hem­ma?

– När det är stä­dat och en här­lig gry­ta putt­rar på spi­sen. Jag släng­er mig i sof­fan, sät­ter på en Net­flix­se­rie och tit­tar ut över mitt hem som jag trivs så bra i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.