Mitt dröm­hem. Ny­byggt med in­spi­ra­tion av New Eng­land

När An­na och Fred­rik kom över dröm­tom­ten i norra Hal­land bör­ja­de de pla­ne­ra för det rym­li­ga hu­set i New Eng­land-stil. Dröm­men om sto­ra säll­skapsy­tor, här­ligt ljusin­släpp och ”det lil­la ext­ra” kun­de nu för­verk­li­gas.

Leva & Bo - - Innehåll - Text MA­RIE ONÄNG Foto MALIN BJÖRKHOLM

Här bor: An­na och Fred­rik, med dött­rar­na Sig­ne, 7, och Ingrid, 4.

Gör: An­na är pro­dukt­chef och Fred­rik copy­wri­ter.

Hem­met: New Eng­landin­spi­re­rat hus i norra Hal­land ,188+33 kvadrat­me­ter.

EF­TER MÅNGA ÅR i stan fick An­na och Fred­rik nys om att det fanns en som­mar­stu­getomt att kö­pa pre­cis in­till Fredriks barn­doms­hem. Med cy­kelav­stånd till ha­vet och fa­mil­jen som gran­nar vil­le pa­ret gär­na slå sig ner här ett par mil sö­der om Gö­te­borg.

– Vi var helt över­ens om att vi vil­le byg­ga ett re­jält hus som fa­mil­jen kun­de växa i, be­rät­tar An­na, men vi hit­ta­de inga fär­di­ga hus­mo­del­ler som ha­de allt vi var ute ef­ter. De var runt och tit­ta­de på många vis­nings­hus, men till slut tog de hjälp av en duk­tig ar­ki­tekt som kom­bi­ne­ra­de allt de vil­le ha i en egen lös­ning. Hu­set bygg­des i lösvir­ke

”Fa­mil­jen spe­ci­al­be­stäl­ler var­je år en gran på 3,30 me­ter som de hjälps åt att klä”

av Var­bergs­hus och stod klart för in­flytt­ning i maj 2010.

I cent­rum för An­na och Fredriks hus­dröm­mar stod sto­ra säll­skapsy­tor med här­ligt ljusin­släpp, och hu­sets ex­te­ri­ör skul­le gå i vit New Eng­land-stil med lig­gan­de pa­nel. Var­dags­rum­met i etage blev hu­sets hjär­ta, och knöts ihop med det öpp­na kö­ket runt en fan­tas­tisk eldstad som Fred­rik själv ri­ta­de. Här ser man den spra­kan­de bra­san bå­de från var­dags­rum­mets om­bo­na­de soff­hörn och från det sto­ra mat­bor­det på and­ra si­dan där man gär­na sam­lar släkt och vän­ner till my­si­ga mid­da­gar.

– Jag ha­de en dröm om att kun­na ta in en rik­tigt re­jäl Dis­neygran till jul, sä­ger An­na, och det var en av an­led­ning­ar­na till att var­dags­rum­met blev öp­pet upp till nock – 4,5 me­ter – och näs­tan kyrk­likt.

FÖR ATT TA till­va­ra den un­der­ba­ra ut­sik­ten mot ber­get ut­an­för sat­tes sto­ra spröj­sa­de föns­ter in på ga­veln. Här sval­lar lju­set in året runt, och dess­utom finns ext­ra ljusin­släpp från tak­föns­ter som ger en här­ligt luf­tig käns­la. Till jul blir det nu pre­cis som An­na ha­de öns­kat sig, och fa­mil­jen spe­ci­al­be­stäl­ler var­je år en gran på 3,30 me­ter som de hjälps åt att klä. En rik­tig drömjul för dött­rar­na Sig­ne och Ingrid, och för att få i topp­stjär­nan får pap­pa Fred­rik ta in sto­ra ste­gen. An­na har en för­kär­lek till vack­ra de­ko­ra­tio­ner för gra­nen och många av de ski­ra glas­fi­gu­rer­na har hon var­samt frak­tat hem från Boston. An­nat har hon spa­rat från sin barn­dom el­ler ärvt från si­na mor- och far­för­äld­rar.

– Vi gil­lar kom­bi­na­tio­nen av mo­dernt och gam­la klas­si­ker, sä­ger An­na, och pe­kar på fle­ra av möb­ler­na som är ärv­da.

De två sto­ra skän­kar­na har hon fått från sin mor­mor och mor­far, och An­na och Fred­rik har se­dan hit­tat prak­tis­ka möb­ler på mö­bel­va­ru­hu­sen som gif­ter sig fint med det gam­la. Det sto­ra matrums möble­mang­et från Mio är per­fekt när för­äld­rar­na och Fredriks brö­der med fa­mil­jer kom­mer på jul­mid­dag. Då du­kar An­na gär­na med tall­ri­kar från mor­mor och mor­far och med sil­ver­be­stick från far­mor, som får säll­skap av na­tur­nä­ra ju­lar­range­mang. Rö­da lin­ne­ser­vet­ter och en en­kel grankvist på tall­ri­ken blir pric­ken över i.

EF­TER MID­DA­GEN SJUN­KER man gär­na ner i den sto­ra här­li­ga sof­fan från Eng­les­son. Den ha­de pa­ret med från sin lä­gen­het i stan, lik­som de mat­chan­de få­töl­jer­na och en be­kväm fot­pall. Så här i vin­ter­tid läg­ger An­na fram en mjuk ren­fäll som till­sam­mans med den sto­ra äk­ta mat­tan ger rum­met en rik­tigt om­bo­nad käns­la. Mat­tan tog Fredriks för­äld­rar med sig hem från Sau­dia­ra­bi­en när de bod­de där un­der någ­ra år.

– Av al­la val vi gjor­de för hu­set, sä­ger Fred­rik, är jag nog mest nöjd med den öpp­na spi­sen. In­sat­sen på ben kom­mer från fö­re­ta­get Spart­herm och mu­ra­des in i en klassisk mur­stock. Öpp­ning­ar för att se eldsta­den finns åt två håll och den stil­re­na spiskran­sen pyn­tar An­na vac­kert till jul med ljus­sta­kar, julstrum­por till bar­nen och li­te gra­ne.

DÖTT­RAR­NA SIG­NE OCH Ingrid i sin tur trivs all­ra bäst på si­na sö­ta rum i den se­pa­ra­ta sovav­del­ning­en. Här har de bå­da var sin fond­ta­pet med fåg­lar och fjä­ri­lar. Med al­la väl pla­ne­ra­de ut­rym­men i hu­set fick flic­kor­na ett lek­rum att ha de fles­ta av si­na lek­sa­ker i, på så sätt kan rum­men mö­ble­ras stil­rent och an­vän­das till mys och läsan­de och till att läg­ga ett pus­sel när lus­ten fal­ler på.

– Bäst av allt med att ri­ta sitt eget hus är att man får till al­la funk­tio­ner pre­cis ef­ter fa­mil­jens be­hov, me­nar An­na. Även om vi ha­de hjälp av en ar­ki­tekt och en hus­fir­ma, så var vi väl­digt ak­ti­va i al­la de­lar av byg­get.

Li­kaså tog An­na och Fred­rik god tid på sig och kom på al­la de där lös­ning­ar­na som gör li­vet be­kvämt för en fa­milj. Till ex­em­pel sat­te man dör­rar in till sovav­del­ning­en så att de vux­na in­te be­hö­ver tas­sa på tå ef­ter att bar­nen lagt sig, och en trap­pa upp finns ett kom­bi­ne­rat kon­tor och gäs­tav­del­ning se­pa­re­rat från fa­mil­jens ut­rym­men.

HÖ­GA FÖNS­TER Det näs­tan kyrk­li­ka var­dags­rum­met är öp­pet upp till

nock – 4,5 me­ter.

1

2

3

SÖ­TA HUS

4 Till­sam­mans med ­dött­rar­na Ingrid och Sig­ne ba­kas det pep­par­kaks­hus var­je jul.

5

JULSTRUM­POR

5 Runt mat­bor­det från Mio kan man sam­la he­la sto­ra fa­mil­jen. Julstrum­por från Mai­leg.

6

DUK­NING

6 Till jul du­kar An­na med tall­ri­kar från mor­mor och mor­far, sil­ver­be­stick från far­mor och nyköp­ta rö­da lin­ne­ser­vet­ter.­Lil­la grankvis­ten blir pric­ken över i.

JUL­STÄM­NING An­na äls­kar att hon nu­me­ra kan få in den sto­ra jul­gra­nen som hon all­tid drömt om.

LE­VA&BO •

TOM­TEPYNT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.