Saff­rans­bri­ocher

Leva & Bo - - Bullar & Kakor -

40 styc­ken

• 25 g jäst

• 2 msk mjölk

•½ g saff­ran

• 6 dl ve­te­mjöl spe­ci­al

• 2 msk strö­soc­ker

• ½ tsk salt

• 150 g mjukt smör

• 4 ägg, me­del­sto­ra

Till pens­ling:

• 1 ägg + 1 ny­pa salt

1 Rör ut jäs­ten i mjöl­ken i en li­ten skål. Till­sätt smu­lad saff­ran i mjölk­bland­ning­en. Blan­da ve­te­mjöl, soc­ker, salt i skå­len till mat­be­re­da­ren med plast­kni­ven mon­te­rad. Till­sätt mjölk­bland­ning­en och fin­för­de­la.

2 Till­sätt smör i klic­kar och ar­be­ta ihop de­gen, cir­ka 1 mi­nut. Till­sätt ett ägg i ta­get och ar­be­ta de­gen blank och smi­dig, cir­ka 2 mi­nu­ter. Lägg över de­gen i en ol­jad bun­ke och låt de­gen jä­sa un­der bak­duk, 1 tim­me. Stöt ihop och sätt på lock och ställ i ky­len över nat­ten.

3 Ta upp de­gen på mjö­lat bak­bord och for­ma till två läng­der. De­la var­je längd i 20 bi­tar. Rul­la till små run­da bol­lar och lägg i smor­da tart­let­teplå­tar el­ler små­bröds­for­mar i pap­per.

4 Låt bri­ocher­na jä­sa un­der bak­duk, cir­ka 45 mi­nu­ter. Värm ug­nen till 225 gra­der. Pens­la bul­lar­na med upp­vis­pat ägg blan­dat med en ny­pa salt.

5 Gräd­da i ned­re de­len av ug­nen 7–8 mi­nu­ter. Låt sval­na på gal­ler. Ser­ve­ra bri­ocher­na ljum­ma, gär­na med li­te hav­torns­mar­me­lad.

BRIOCHER. Små, nät­ta bul­lar som pas­sar till glögg el­ler te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.