Ge kär­lek till varen­da pa­ket

Leva & Bo - - Redaktören -

JULPYS­SEL ÄR NÄS­TAN li­ka vik­tigt för ju­len som saff­rans­ba­ket, ama­ryl­li­sar­na och julpyn­tet. Det är kul och ro­fyllt att ska­pa nå­got själv. Ett per­fekt sätt att um­gås med bå­de barn och vux­na.

Jag bru­kar fast­na med min fi­na krans i sil­kes­pap­per, se­dan hin­ner jag in­te mer. I år ska jag för­sö­ka mig på nå­got nytt. Kanske ett su­per­fint pep­par­kaks­hus, små tom­tar att hänga i gra­nen el­ler smäll­ka­ra­mel­ler med go­dis i. Ba­ra det är en­kelt! Vi har sam­lat 13 idéer för dig som äls­kar att fixa och pyss­la. En fin stjär­na av pin­nar är min fa­vo­rit. Pa­ke­ten är ock­så pys­sel och det är värt att läg­ga li­te ext­ra kär­lek på var­je pa­ket. På si­dan 20 hit­tar du al­la idéer.

Jul­go­dis är för­stås bäs­ta pyss­let. Gott och ro­ligt. Med nya re­cept blir det ext­ra ro­ligt. Pro­va tryf­fel med dad­lar, cho­klad med pol­kaströs­sel, glöggtryf­fel och den giv­na suc­cén bol­lar med dul­che de le­che, så un­der­bart gott. Ki­ka på si­dan 64.

Du har väl in­te glömt yt­ter­dör­ren? Gör kran­sar, små ar­range­mang och de­ko­re­ra med gran­ris. Gans­ka pyss­ligt det ock­så. Välj bland tre oli­ka sti­lar som na­tur­nä­ra, stil­rent och pa­stell på si­dan 42.

Dess­utom är det pre­miär för vårt konst­gal­le­ri på webben. Du har chan­sen att kö­pa här­li­ga tav­lor som är gjor­da en­bart för LE­VA&BO:s lä­sa­re! Möt en av konst­nä­rer­na, Ange­li­ca Wi­ik, på si­dan 48.

”Jul­go­dis är ­för­stås bäs­ta pyss­let. Gott och ro­ligt”

Följ oss på Instagram! @le­va­o­bo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.