”Smak och ut­se­en­de ska gå hand i hand”

Platt­sät­ta­ren Li­nus Lars­son vann ”He­la Sve­ri­ge ba­kar”. Nu är han ak­tu­ell med en egen bak­bok. – Jag kan bli arg i kö­ket när det in­te går som jag vill, sä­ger han.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av RIC­KARD LIND­BLOM

Du fick le­va länge med hem­lig­he­ten att du vun­nit, hur gick det?

– Man vil­le ju pra­ta om det, men det är än­då in­te så många som har tja­tat på mig. Sö­der­hamn är ju li­tet så det är ju klart att folk tit­tar och fli­nar på stan, be­rät­tar Li­nus Lars­son.

Be­rät­ta om din kok­bok!

– De and­ra ha­de idéer tom vil­ken bok de skul­le gö­ra ifall de vann, men jag ha­de in­te alls tänkt på det. Boken in­ne­hål­ler 40 re­cept, mer­par­ten har jag kom­po­ne­rat själv. Bland bak­ver­ken finns bland ock­så klas­si­ker­na hal­lon­grot­ta och krämka­ka, ori­gi­nal­re­cept från min hemtrakt.

Ska du slu­ta som platt­sät­ta­re nu?

– Jag ar­be­ta­de som kock ti­di­ga­re, men trött­na­de på det. Jag skul­le in­te vil­ja job­ba på ett ba­ge­ri el­ler så nu – jag vill in­te ba­ra stå och nö­ta. Men jag skul­le gär­na ar­be­ta i nå­got prov­kök el­ler med en tid­ning, och det är ju nu man bor­de spin­na vi­da­re på det här.

Vad gjor­de dig till vin­na­re?

– Jag har en fruk­tans­värd vin­nar­skal­le, jag gör allt till hund­ra pro­cent. Sam­ti­digt är jag väl­digt själv­kri­tisk och det har va­rit en tuff täv­ling med myc­ket ång­est och ner­vo­si­tet.

Hur fun­ge­rar du i kö­ket?

– Det ska va­ra ett lust­fyllt ar­be­te. Bak­ver­kens ut­se­en­de och smak ska gå hand i hand. Och jag kan bli arg i kö­ket när det in­te går som jag vill!

BAK­BOK. Li­nus Lars­son vann he­la Sve­ri­ge ba­kar – nu släp­per han sin förs­ta bak­bok. ”Den in­ne­hål­ler 40 re­cept, bland bak­ver­ken finns bland an­nat klas­si­ker­na hal­lon­grot­ta och krämka­ka, ori­gi­nal­re­cept från min hemtrakt”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.