”Jag pyn­tar med grönt från na­tu­ren”

Re­bec­ca ska­par jul­käns­la med jul­gra­nar, de­ko­ra­tio­ner från sko­gen, hem­ma­gjord polkafudge och stort ka­las för släk­ten. Hon hop­pas att dot­tern Lily ska upp­le­va sam­ma jul­ma­gi som hon själv gjor­de som barn på den sto­ra släkt­går­den på lan­det.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av HE­LE­NA KÖHL Foto CE­CI­LIA MÖL­LER Stajling EMMA OLAIZ

RE­DAN I NO­VEM­BER bör­jar för­be­re­del­ser­na för jul­fi­ran­det att ta form hem­ma hos fa­mil­jen Sib­ner. Saff­rans­bröd ba­kas och mos­sa och pynt ploc­kas in från sko­gen. – Gran­ris och ste­a­rin­ljus kom­mer man långt med när det gäl­ler julpynt. Jag väl­jer gär­na grönt från na­tu­ren och möj­li­gen små, vi­ta tom­tar att de­ko­re­ra med, sä­ger Re­bec­ca.

Hen­nes störs­ta in­tres­se är in­red­ning. Ett in­tres­se som är så stort att det de se­nas­te åren över­gått från att va­ra hob­by till att bli yr­ke.

– Det bör­ja­de med att jag öpp­na­de en in­red­nings­bu­tik i Väx­jö för någ­ra år se­dan, och nu hål­ler jag på att ut­bil­da mig till inredare.

RE­BEC­CA OCH HEN­NES fa­milj bor i Al­vesta ut­an­för Väx­jö. Hu­set som är byggt 1890 har re­no­ve­rats fle­ra gång­er ge­nom åren. Så sked­de även när pa­ret köp­te det för sju år se­dan.

1

2

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.