”Gran­ris och ste­a­rin­ljus kom­mer man långt med när det gäl­ler julpynt”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Den sista re­no­ve­ring­en var gjord 30 år ti­di­ga­re, så allt var i ty­pisk 80-tals­stil. Men vi ha­de tur för un­der al­la plast­mat­tor och spån­ski­vor fanns de ur­sprung­li­ga gol­ven och taken be­va­ra­de. Det var ba­ra att ri­va ut och fixa till. Dess­utom fanns fy­ra eld­nings­ba­ra ka­kel­ug­nar be­va­ra­de.

VID RE­NO­VE­RING­EN TOG pa­ret hjälp av hant­ver­ka­re till bad­rum­met, res­ten gjor­de de själ­va. Allt är nu i toppskick, bå­de stort och smått.

– Dess­utom tror jag fak­tiskt att vi re­dan är in­ne på and­ra el­ler tred­je var­vet i vis­sa rum! He­la hu­set är to­tal­re­no­ve­rat, grund­ligt en gång, men med mitt in­red­nings­in­tres­se så har jag in­te nöjt mig med det. Jag äls­kar att gö­ra om här hem­ma och måla är så lätt.

– Men ef­ter att jag bör­jat job­ba med in­red­ning och stajling har det fak­tiskt lug­nat ned sig li­te. Jag är mer nöjd här hem­ma nu, nu när jag har möj­lig­het att få ut­lopp för mitt in­red­nings­in­tres­se och min kre­a­ti­vi­tet hem­ma hos and­ra, kon­sta­te­rar Re­bec­ca.

ÄVEN OM HEM­MET nu­me­ra in­te är i stän­dig för­änd­ring finns det en tid på året då kre­a­ti­vi­te­ten och för­änd­rings­lus­ten är ext­ra stor.

– Jag äls­kar verk­li­gen ju­len, det har jag gjort i he­la mitt liv. När jag var li­ten fi­ra­de vi al­la ju­lar på far­mors och far­fars gård på lan­det. Det var som en en­da stor Fan­ny och Alexander-jul med vac­kert julpynt, gla­da män­ni­skor, myc­ket mat och många pa­ket. Den ma­gis­ka käns­lan jag upp­lev­de där vill jag att Lily ska få kän­na här hem­ma hos oss nu.

4

5

76

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.