”Det bäs­ta är för­stås att få um­gås med fa­mil­jen och släk­ten”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

För att få ut max­i­malt av jul­ti­den bör­jar pyn­tan­det och för­be­re­del­ser­na re­dan i no­vem­ber.

– Då tar jag in den förs­ta mos­san och gran­ri­set, sma­kar på glög­gen och ba­kar lus­se­kat­ter och tän­der doft­ljus med jul­dof­ter. Trots att Andre­as all­tid kla­gar li­te på att vi bör­jar så ti­digt tror jag fak­tiskt att han vant sig och bör­jat gil­la det han med, sä­ger Re­bec­ca.

JUL­GRA­NEN ÄR EN vik­tig de­talj och finns en­ligt den Sib­ners­ka fa­mil­jens tra­di­tion all­tid i tre upp­la­gor.

– Vi har en i kö­ket som vi in­te klär, den får va­ra vac­ker som den är på bar stam. I var­dags­rum­met har vi en som kläs i vitt, sil­ver och pud­ri­ga pa­stel­ler, och så har vi ock­så en i Lilys rum. Den pyn­tar hon med snö­bol­lar, bal­le­ri­nor och fi­na sa­ker som hon har gjort själv.

Jul­gra­nar­na kom­mer in re­dan vid lu­cia och hål­ler de sig in­te fi­na he­la vägen till julaf­ton så by­ter fa­mil­jen ut dem i halv­tid.

Går­den där Re­bec­ca fi­ra­de si­na ju­lar som barn finns kvar i släk­ten men se­dan någ­ra år till­ba­ka fi­ras ju­lar­na hem­ma hos Re­bec­ca och Andre­as i stäl­let.

8

9

13

10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.